Komentarze

 1. Książ­ki któ­re polecamy:

  • Kreu­ter Marie-Luise, Ogród w zgo­dzie z natu­rą, 2007

  • Szo­kal­ski M., Woj­ta­to­wicz J., Pta­ki w ogro­dzie, 1989

  • Jac­ke Dave with Toen­sme­ier Eric; Edi­ble Forest Gar­dens, volu­me one, Eco­lo­gi­cal Vision and The­ory for Tem­pe­ra­te Cli­ma­te Per­ma­cul­tu­re, 2005;

  • Jac­ke Dave with Toen­sme­ier Eric; Edi­ble Forest Gar­dens, volu­me two, Eco­lo­gi­cal Design and Prac­ti­ce for Tem­pe­ra­te Cli­ma­te Per­ma­cul­tu­re, 2005;

  • Puchal­ski Tade­usz, Pru­sin­kie­wicz Zbi­gniew, Eko­lo­gicz­ne pod­sta­wy sie­dli­sko­znaw­stwa leśne­go, 1975

  • Sey­mo­ur John, The Com­ple­te Book of Self-Suf­fi­cien­cy, 1997

  • Raciec­ki Zyg­munt, Jak Same­mu zbu­do­wać z gli­ny tani, zdro­wy i trwa­ły budy­nek miesz­kal­ny lub gospo­dar­czy, 1946

  • Jen­kins Joseph, The Huma­nu­re Hand­bo­ok, 2006

 2. Super się czy­ta i moc­no inspiruje :)
  „Wild Fer­men­ta­tion: The Fla­vor, Nutri­tion, and Craft of Live-Cul­tu­re Foods” San­dor Ellix Katz, 2016

 3. moc­no powią­za­na z ide­ami Love­loc­k’a, prze­tłu­ma­czo­na na pol­ski Lynn Mar­gu­lis np. „Sym­bio­tycz­na pla­ne­ta”, bio­dy­na­mi­ka – Maria Thun np. „Pie­lę­gna­cja ogro­du” + cie­ka­wost­ka woda jako nośnik infor­ma­cji Masa­ru Emo­to „Tajem­ni­ce wody”

Leave a Reply