Kurs projektowania permakulturowego Permaculture Design Course PDC

per­ma­kul­tu­ro­wa zasa­da stref ↓

PermacultureZonesCone

Kla­sycz­ny kurs per­ma­kul­tu­ry trwa dwa tygo­dnie, pro­wa­dzo­ny jest w for­mie inten­syw­ne­go naucza­nia poprzez przy­kład, współ­pra­cę i wymia­nę doświad­czeń… Zwy­kle podzie­lo­ny jest na 12 tema­tów zgod­nie z roz­dzia­ła­mi książ­ki Bil­la Mol­li­so­na Per­ma­cul­tu­re: A Desi­gne­r’s Manu­al (pod­ręcz­ni­ka któ­ry sta­no­wi punkt odnie­sie­nia dla kur­su).

Roz­dzia­ły Per­ma­cul­tu­re Desi­gners’ Manu­al:

 1. Wpro­wa­dze­nie
 2. Kon­cep­cje i ogól­ne zasa­dy pro­jek­to­wa­nia
 3. Meto­dy pro­jek­to­wa­nia
 4. Rozu­mie­nie natu­ral­nych wzo­rów
 5. Czyn­ni­ki kli­ma­tycz­ne
 6. Drze­wa oraz ich rola w obie­gu ener­gii
 7. Woda
 8. Gle­ba
 9. Pra­ce ziem­ne i zaso­by natu­ral­ne
 10. Wil­got­ne tro­pi­ki
 11. Stra­te­gie na suszę
 12. Chłod­ny i zim­ny kli­mat
 13. Aqu­acul­tu­re (kul­tu­ra wod­na)
 14. Stra­te­gie dla alter­na­tyw­nej glo­bal­nej wio­ski (tzw. struk­tu­ry nie­wi­docz­ne)

perma_design

PDC w Bumi Lan­git Insti­tu­te

Dodaj komentarz