Ścinawa – zaczątek fruit forest

Mag­da Gór­ska, eKo­da­ma, pod­czas przy­ja­ciel­skiej ini­cja­ty­wy sadze­nia drzew na jezior­ku. W latach 2012–2017 na tere­nie tym posa­dzi­łam oko­ło 150 drzew i krze­wów. Teren jest trud­ny, ponie­waż to miej­sce pod­mo­kłe o dużej ilo­ści traw bagien­nych, ale ok. 80% się przy­ję­ło. Sta­ram się dobie­rać gatun­ki lubią­ce takie gle­by ale testu­ję z wszyst­ki­mi gatun­ka­mi. Pięk­nie rośnie od 4 lat cedr hima­laj­ski (ma jadal­ne orzesz­ki).

Dodaj komentarz