Ścinawa – zaczątek fruit forest

W 2015 roku na jezior­ku odby­ło się spo­tka­nie na któ­rym wspól­nie sadzi­li­śmy drze­wa. Mag­da tłu­ma­czy i poka­zu­je jak to się powin­no robić, otwór odpo­wied­nio duży, szcze­pion­ki miko­ry­zo­we, trosz­kę bio­emów (w tro­sce o zie­mię) i zasy­pu­je­my. Oczy­wi­ście drzew­ko trze­ba pogła­skać i z nim poga­dać ;). Nie­któ­rzy wie­rzą że war­to korzeń też …opluć wła­sną śli­ną, by w ten spo­sób powie­dzieć drzew­ku dzień dobry!

Dodaj komentarz