Zaprezentuj się

Dzia­ła­sz w sze­ro­ko poję­tej per­ma­kul­tu­rze: ogro­dy, natu­ral­ne budow­nic­two, ochro­na śro­do­wi­ska, alter­na­tyw­na edu­ka­cja… chce­sz się przed­sta­wić na stro­nie permakultura.edu.pl wypeł­nij for­mu­la­rz poni­żej.

Dodaj komentarz