Zaprezentuj się

Dzia­łasz w sze­ro­ko poję­tej per­ma­kul­tu­rze: ogro­dy, natu­ral­ne budow­nic­two, ochro­na śro­do­wi­ska, alter­na­tyw­na edu­ka­cja… chcesz się przed­sta­wić na stro­nie permakultura.edu.pl wypeł­nij for­mu­larz poniżej.

    Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO

    Leave a Reply