Mądrość i cuda świata roślin Jane Goodall

goodall-madrosc-roslinMądro­ść i cuda świa­ta roślin
Jane Goodall
Mar­gi­ne­sy

Jane Goodall zmie­ni­ła nasze rozu­mie­nie naczel­ny­ch i nas samy­ch, a nową książ­ką udo­wad­nia, że jej głę­bo­ka miło­ść do natu­ry obej­mu­je tak­że kró­le­stwo roślin.
 Przy­glą­da się naszej zależ­no­ści od roślin jako poży­wie­nia, lekar­stw dla cia­ła i ducha i jako pomoc­ni­ków przy napra­wia­niu szkód, któ­re wyrzą­dzi­li­śmy przy­ro­dzie.
 Pisze o par­ty­zant­ce ogrod­ni­czej, GMO, giną­cy­ch gatun­ka­ch i o rośli­na­ch, któ­re leczą, oraz o tych, któ­re zabi­ja­ją. Opo­wia­da o nowy­ch bada­nia­ch nad komu­ni­ka­cją roślin mię­dzy sobą i o tym, że pew­ne nasio­na, uśpio­ne przez tysią­ce lat, mogą wykieł­ko­wać, jeśli znaj­dą się w odpo­wied­ni­ch warun­ka­ch. Z per­spek­ty­wy odkryw­cy, naukow­ca, a zara­zem kogoś ducho­wo zestro­jo­ne­go z przy­ro­dą, Jane Goodall przed­sta­wia zdu­mie­wa­ją­cą i poucza­ją­cą opo­wie­ść o cuda­ch kró­le­stwa roślin

Dodaj komentarz