Permakultura Polska mapa permakultury w Polsce

Mamy takie marze­nie, żeby Pol­ska Mapa Per­ma­kul­tu­ry nabra­ła roz­pę­du i roz­ma­chu. Pomo­że­cie?
Dodaj­cie wła­sne miej­sce (czy to małe czy to duże, czy w roz­kwi­cie czy w zaląż­ku), korzy­staj­cie z mapy, odwie­dzaj­cie per­ma-loka­cje :) Dzia­ła­my!Chce­sz zna­leźć się na mapie per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce?
 Wypeł­nij for­mu­la­rz.


Dodaj komentarz