Mity naszego czasu Umberto Galimberti

Ta cen­na książ­ka zna­ne­go wło­skie­go filo­zo­fa oma­wia­ją­ca kry­tycz­nie współ­cze­sne mity, w sen­sie dzia­ła­ją­cych czę­sto pod­pro­go­wo uwa­run­ko­wań naszej kul­tu­ry, mimo chę­ci nie zosta­ła wyda­na w wer­sji papie­ro­wej. Poni­żej dwa roz­dzia­ły pro­po­no­wa­ne w ramach posze­rze­nia kon­tek­sto­we­go kur­su per­ma­kul­tu­ry, czy­taj odno­ście meto­dy :) Wszyst­kie dostęp­ne w net­cie roz­dzia­ły na stro­nie: mar­twy peron w ruchu (bar­dzo cie­ka­wy rów­nież mit wła­dzy, psy­cho­te­ra­pii i sza­leń­stwa :) Wszyst­kie opu­bli­ko­wa­ne mity war­te przeczytania).

10. Mit techniki
 1. Tech­ni­ka jako waru­nek ludz­kie­go istnienia
 2. Świat grec­ki i wyż­szość natu­ry nad techniką
 3. Wiek współ­cze­sny i wyż­szość nauki nad techniką
 4. Odwró­ce­nie roli środ­ków i celów
 5. Zmierzch poli­ty­ki w cza­sach techniki
 6. Bez­sil­ność ety­ki w cza­sach techniki
 7. Prze­mia­na antro­po­lo­gicz­na w cza­sach techniki
 8. Zmia­na nasze­go spo­so­bu myśle­nia i odczuwania

11. Mit nowych technologii
 1. Zbio­ro­wy mono­log i efekt ujednolicenia
 2. Odwró­ce­nie ról w rela­cji człowiek-świat
 3. Efekt sche­ma­ty­za­cji
 4. Antro­po­lo­gicz­na meta­mor­fo­za dzię­ki nowym środ­kom przekazu
 5. Nega­tyw­ne skut­ki infor­ma­ty­ki w szkołach
 6. Inter­ne­to­we psychopatologie
 7. Psy­cho­pa­to­lo­gie komórkowe
 8. Czu­wa­nie nad przyszłością

Leave a Reply