Nowe prawo we Francji. Dachy będą musiały być pokryte roślinami Forbes

Rośli­na­mi lub pane­la­mi sło­necz­ny­mi. We Fran­cji uchwa­lo­no pra­wo, któ­re naka­zu­je, by dachy nowych budyn­ków były przy­ja­zne śro­do­wi­sku. Obo­wiąz­ko­wy ogród nad gło­wą – to nowa rze­czy­wi­stość fran­cu­skie­go budow­nic­twa – wię­cej Forbes

dachy_ziel

Leave a Reply