Oferta projektowa

Pro­wa­dzi­my kon­sul­ta­cje i doradz­two w zakre­sie pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go sie­dli­sk i przed­się­wzięć spo­łecz­no­ścio­wy­ch.. Szcze­gó­ło­wa ofer­ta w przy­go­to­wa­niu..