Co to jest permakultura Wykłady permakultury część 1

link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


BIBLIOGRAFIA

 • James Love­lock Gaia: A new Look at Life on Earth
 • Leonar­do DiCa­prio Befo­re the Flo­od (Czy cze­ka nas koniec)
 • Burza magne­tycz­na roku 1859 – wikipedia
 • Naomi Kle­in To zmie­nia wszyst­ko. Kapi­ta­lizm kon­tra klimat
 • Bill Mol­li­son Per­ma­cul­tu­re: A Desi­gners’ Manual
 • David Holm­gren PermaculturePrinciples.com/
 • Masa­no­bu Fuku­oka Rewo­lu­cja źdźbła słomy
 • Moni­ka Pod­sia­dła, Andrzej Mły­nar­czyk Ogro­dy per­ma­ku­lu­try. Dotknąć ziemi
 • Sepp Hol­zer Per­ma­kul­tu­ra Sep­pa Holzera
 • Paul Gaut­schi Orga­nic Gar­de­ning Back to Eden Film
 • Bumi Lan­git Insti­tu­te Imo­gi­ri Indonezja
 • La Via Campesina
 • Ruch Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Polska
 • Trans­i­tion Towns – Mia­sta Przemian
 • Far­ma Rid­ge­da­le Per­ma­cul­tu­re. Richard Perkins
 • Łukasz Nowac­ki Pol­ski Insty­tut Badaw­czy Permakultury
 • Hydro­po­ni­ka, far­my okien­ne – Brit­ta Riley Ogród w moim miesz­ka­niu TED Talk
 • Robert Błasz­czyk Piec rakie­to­wy – Maga­zyn Wytwór­cy Cohabitat
 • Inha­bit: A Per­ma­cul­tu­re Perspective
 • Matt Powers Stu­dent Per­ma­kul­tu­ry tłum. Woj­ciech Górny 
 • Woj­ciech Gór­ny Co per­ma? Jaka kul­tu­ra? Maga­zyn Wytwórcy
 • Woj­ciech Gór­ny Per­ma­kul­tu­ra – pod­sta­wy i jej prak­tycz­ne zasto­so­wa­nie webi­nar „Dla Klimatu”

 • GRUPY FB

 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa – gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław – gru­pa Fb
 • Leave a Reply