Ogólny zarys przedmiotu Kurs permakultury część 1

link na pre­zen­ta­cję: https://prezi.com/


BIBLIOGRAFIA
 • James Love­lock Gaia: A new Look at Life on Ear­th
 • Leonar­do DiCa­prio Befo­re the Flo­od (Czy cze­ka nas koniec)
 • Burza magne­tycz­na roku 1859 — wiki­pe­dia
 • Naomi Kle­in To zmie­nia wszyst­ko. Kapi­ta­li­zm kon­tra kli­mat
 • Bill Mol­li­son Per­ma­cul­tu­re: A Desi­gners’ Manu­al
 • David Holm­gren PermaculturePrinciples.com/
 • Masa­no­bu Fuku­oka Rewo­lu­cja źdźbła sło­my
 • Moni­ka Pod­sia­dła, Andrzej Mły­nar­czyk Ogro­dy per­ma­ku­lu­try. Dotknąć zie­mi
 • Sepp Hol­zer Per­ma­kul­tu­ra Sep­pa Hol­ze­ra
 • Paul Gaut­schi Orga­nic Gar­de­ning Back to Eden Film
 • Bumi Lan­git Insti­tu­te Imo­gi­ri Indo­ne­zja
 • La Via Cam­pe­si­na
 • Ruch Suwe­ren­no­ści Żyw­no­ścio­wej Nyele­ni Pol­ska
 • Trans­i­tion Towns — Mia­sta Prze­mian
 • Far­ma Rid­ge­da­le Per­ma­cul­tu­re. Richard Per­kins
 • Łuka­sz Nowac­ki Pol­ski Insty­tut Badaw­czy Per­ma­kul­tu­ry
 • Hydro­po­ni­ka, far­my okien­ne — Brit­ta Riley Ogród w moim miesz­ka­niu TED Talk
 • Robert Błasz­czyk Piec rakie­to­wy — Maga­zyn Wytwór­cy Coha­bi­tat
 • Inha­bit: A Per­ma­cul­tu­re Per­spec­ti­ve
 • Matt Powers Stu­dent Per­ma­kul­tu­ry tłum. Woj­cie­ch Gór­ny
 • Woj­cie­ch Gór­ny Co per­ma? Jaka kul­tu­ra? Maga­zyn Wytwór­cy
 • Woj­cie­ch Gór­ny Per­ma­kul­tu­ra — pod­sta­wy i jej prak­tycz­ne zasto­so­wa­nie webi­nar “Dla Kli­ma­tu”

 • GRUPY FB
 • Per­ma­kul­tu­ra Kra­ków — gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Poznań — gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra War­sza­wa — gru­pa Fb
 • Per­ma­kul­tu­ra Wro­cław — gru­pa Fb
 • Dodaj komentarz