Ogród Benedykta projekt permakulturowy

to jest pro­po­zy­cja na syner­gicz­ny ogród w Kra­ko­wie, loka­li­za­cja na Pod­gó­rzu przy for­cie św. Bene­dyk­ta. ogród był­by stwo­rzo­ny i pro­wa­dzo­ny w czy­nie spo­łecz­nym. funk­cja edu­ka­cyj­na, rów­nież pro­duk­cyj­na – warzy­wa i owo­ce ogólnodostępne…

loka­li­za­cja atrak­cyj­na, w ład­nym miej­scu, to nie zaci­sze, ale jest zie­lo­no, duża łąka na wzgó­rzu, obok szla­ku na kopiec Kraka..

dobry mikro­kli­mat na ogród: szes­na­sto­bocz­ny fort oto­czo­ny jest wałem ziem­nym, poro­śnię­tym drze­wa­mi, cegla­ny budy­nek w środ­ku dzia­ła jak aku­mu­la­tor cie­pła. gdy­by na połu­dnio­wej ścia­nie zro­bić grząd­ki, moż­na by zacząć upra­wiać je wio­sną wcze­śniej, a jesie­nią dłużej…

pro­blem może być latem z wodą, bo fort się nagrze­wa i wysu­sza oto­cze­nie, ale dzię­ki drze­wom w koło nie jest tam bar­dzo sucho (dzi­siaj upał, była rosa)…

na pew­no trze­ba by zbu­do­wać cyster­nę na wodę z dachu – jest duży i moż­na by gro­ma­dzić spo­ro desz­czów­ki do podlewania.

trze­ba dowie­dzieć się, kto zarzą­dza tere­nem  1)↓

obiekt jest chro­nio­ny jako zabyt­ko­wy, to wyjąt­ko­wy przy­kład archi­tek­tu­ry mili­tar­nej koń­ca XIX wie­ku. teraz wyglą­da na opusz­czo­ny, a gdy­by nim się zająć? i zro­bić wokół „ogród Benedykta” :-)

teren jest ogro­dzo­ny, ale są dziu­ry w płocie.

potrzeb­na akcja spo­łecz­na, zebra­nie gru­py uczest­ni­ków, jeśli ma się udać, sam nie dam rady.

Refe­ren­ces
1 w latach dzie­więć­dzie­sią­tych były pró­by zro­bie­nia tam miej­sca dla sztu­ki. byłem tam na impre­zie tech­no, potem krą­ży­ły słu­chy, że jakiś biz­nes chciał to prze­jąć, hotel zro­bić? na szczę­ście się nie udało…

Leave a Reply