Ogród Gai

Pro­jekt stwo­rze­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go gospo­dar­stwa edu­ka­cyj­no-pro­duk­cyj­ne­go pro­wa­dzo­ne­go i zarzą­dza­ne­go przez kolek­tyw pracowników.

Pro­po­zy­cja kie­ro­wa­na jest do mło­dych ogrod­ni­czek i ogrod­ni­ków, pasjo­na­tów i pasjo­na­tek per­ma­kul­tu­ry, któ­rzy nie posia­da­ją wła­snej zie­mi, a chcie­li­by zacząć prak­ty­ko­wać życie w zgo­dzie z natu­rą two­rząc wspól­ny eko­sys­te­mo­wy kra­jo­braz – stu­dio­wać na żywo (w realu) pro­jek­to­wa­nie i reali­za­cje – uczyć się od sie­bie nawza­jem i uczyć innych.

Gospo­dar­stwo, pod­sta­wa pro­jek­tu, znaj­du­je się w gmi­nie Sko­czów, w powie­cie cie­szyń­skim, obej­mu­je 6 ha ogro­dzo­nych pło­tem (patrz: map­ka ↓) – co ma kolo­sal­ne zna­cze­nie dla moż­li­wo­ści upraw czy ewen­tu­al­nej hodow­li. Teren jest ład­nie poło­żo­ny, w spo­koj­nym miej­scu, 2 kilo­me­try od sta­cji kole­jo­wej.. posia­da ogrom­ny potencjał.

Zale­ży nam two­rze­niu dłu­go­trwa­łej, tro­skli­wej rela­cji z zie­mią i z ludź­mi, zgod­nie z zasa­da­mi permakultury.
 Zda­jąc sobie spra­wę ze ska­li wyzwa­nia, pro­po­nu­je­my takie oto zasa­dy wstępne:

1. uczestnicy/uczestniczki pro­jek­tu dosta­ją w dzier­ża­wę 12 arów dobrej zie­mi pod wła­sny ogró­dek, będzie to teren „uzbro­jo­ny” w prąd, wodę i suchą toa­le­tę 1)↓ bez pra­wa trwa­łej zabu­do­wy, ale z zachę­tą do posta­wie­nia nie­wiel­kie­go dom­ku, któ­ry nie może prze­kro­czyć 35 m²(tiny house w tech­no­lo­giach natu­ral­ne­go budow­nic­twa, bio­do­mek, jutra, namiot, przy­cze­pa kampingowa).
 ..na tere­nie wła­sne­go ogród­ka, każ­dy będzie mógł czuć się u sie­bie, oczy­wi­ście z posza­no­wa­niem sąsia­dów i rzą­dzą­cych gospo­dar­stwem zasad permakultury.

2. raczej inte­re­su­je nas dzier­ża­wa wie­lo­let­nia, koszt 3000 zł rocz­nie, z cze­go 2/3 prze­zna­czo­ne zosta­je na fun­dusz inwe­sty­cyj­ny gospo­dar­stwa (z pierw­szych wpłat budu­je­my w czę­ści wspól­nej na przy­kład wia­tę z kuch­nią polo­wą, by moż­na było orga­ni­zo­wać let­nie warsz­ta­ty, w kolej­nym roku z wia­ty robi­my budy­nek, sta­wia­my szklar­nię, sau­nę, etc..), dzier­ża­wa daje pra­wo do korzy­sta­nia z resz­ty gospo­dar­stwa.

3. pozo­sta­łe (po odję­ciu pry­wat­nych ogród­ków) 5 ha gospo­dar­stwa prze­zna­czo­ne zosta­je pod roz­wój ośrod­ka edu­ka­cyj­no-pro­duk­cyj­ne­go, któ­re­go potrze­by żyw­no­ścio­we powin­ny być doce­lo­wo zaspo­ka­ja­ne wła­sną pro­duk­cją; mając to na uwa­dze, już w tym roku na tere­nie zosta­nie posa­dzo­nych pierw­szych pięć­dzie­siąt orze­chów wło­skich – w pla­nach mamy sad orze­cho­wo-kasz­ta­no­wy obej­mu­ją­cy dwa hek­ta­ry, kolej­ny hek­tar inten­syw­ne­go sadu owo­co­we­go, pozo­sta­ją jesz­cze dwa hek­ta­ry na inne upra­wy, łąki, pastwisko..

4. pra­wo do korzy­sta­nia z plo­nów z czę­ści wspól­nej gospo­dar­stwa jak i korzy­sta­nia z prze­strze­ni edu­ka­cyj­nej, będzie usta­la­ne na pod­sta­wie udzia­łu w pra­cach polo­wych i utrzy­ma­niu jako­ści upraw i gospodarstwa.

5. dodat­ko­we źró­dła zarob­ko­wa­nia miesz­kań­ców (opiekunów/pracowników) ośrodka:
a. wła­sny ogró­dek – moż­na powo­łać na przy­kład koope­ra­ty­wę warzyw­ną skie­ro­wa­ną na lokal­ny rynek: Biel­sko-Bia­ła, Cie­szyn, Sko­czów, Ustroń, Wisła.. Kato­wi­ce, Śląsk)
b. wła­sna dzia­łal­ność edu­ka­cyj­na na tere­nie ośrod­ka (głów­nie per­ma­kul­tu­ro­wa, ale nie wyklu­cza­my innych zajęć – koniecz­na będzie zgo­da wspólnoty)

6. zarzą­dza­nie wspól­no­to­we.. kon­sen­sus, pogłę­bio­na demo­kra­cja, zasa­dy per­ma­kul­tu­ry rozu­mia­ne holi­stycz­nie: eko­sys­te­mo­wo i społecznościowo.

7. w przy­pad­ku, gdy­by ktoś chciał odejść, zobo­wią­zu­je się pomóc w zna­le­zie­niu zastęp­cy na swo­je miej­sce, z myślą o tym, by ponie­sio­ne na danej dział­ce pry­wat­ne kosz­ty inwe­sty­cji zosta­ły zwró­co­ne odcho­dzą­ce­mu (w roz­sąd­nych ryn­ko­wych granicach).

8. w tej chwi­li mamy wydzie­lo­ne 5 dzia­łek 12 aro­wych (w naj­lep­szym miej­scu gospo­dar­stwa:), ewen­tu­al­ne roz­sze­rze­nie wspól­no­ty pod­le­gać zgo­dzie mieszkańców.

Jesteś zainteresowana/zainteresowany? Wypeł­nij for­mu­larz.

Refe­ren­ces
1 na całym tere­nie gospo­dar­stwa obo­wią­zu­ją zasa­dy per­ma­kul­tu­ry, więc rów­nież w czę­ściach pry­wat­nych – zale­ży nam na utrzy­ma­niu inte­gral­no­ści całe­go tere­nu nasze­go ogrodu

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL