Książę Karol i ogrody Highgrove

The gar­den at High­gro­ve embo­dies The Prin­ce­’s envi­ron­men­tal phi­lo­so­phy: that it is bet­ter to work with Natu­re than aga­inst it 1)↓

The Roy­al Gardens

Refe­ren­ces
1 pra­co­wać z Natu­ra a nie prze­ciw niej – dokład­nie o to cho­dzi w per­ma­kul­tu­rze, sło­wa Bil­la Mol­li­so­na. wiel­ki sza­cu­nek dla księ­cia Karo­la za jego zaan­ga­żo­wa­nie w prak­tycz­na filo­zo­fię życia.

Leave a Reply