Ogród permakulturowy w Brzezinkach Kamila Pawelska

PERMAKULTUROWY EKSPERYMENT
Ogród w Brze­zin­ka­ch pod Wro­cła­wiem powsta­je na dział­ce, któ­ra nie­gdyś była łąką. Nie prze­ko­pu­je­my zie­mi. Posta­wi­li­śmy na grzę­dy pod­nie­sio­ne.
— Powsta­ło już 9 grząd z desek w for­mie man­da­li.
— Grząd­ka zio­ło­wa i kil­ka mniej­szy­ch grzą­dek w sta­ry­ch skrzy­nia­ch i nad­staw­ka­ch pale­to­wy­ch
— Mały sad
— Domek dla owa­dów z zie­lo­nym dachem i poidłem
— Kom­po­stow­nik
— Domek narzę­dzio­wy z sys­te­mem zbie­ra­ją­cym desz­czów­kę
Czę­ść tere­nu prze­zna­czy­łam na dzi­ką łąkę gdzie tra­wa nie jest koszo­na. Łąka ta jest sie­dli­skiem dla drob­ny­ch zwie­rząt i owa­dów.
Przy budo­wie grzą­dek i dom­ku dla owa­dów sta­ra­łam się wyko­rzy­stać mate­ria­ły z recy­klin­gu jak sta­re pale­ty, skrzy­nie drew­nia­ne, deski, sta­rą sło­mę a nawet koło od rowe­ru.
W przy­szłym roku pla­nu­je­my powięk­szyć ogród o kur­nik dla kil­ku kur i kaczek – potrzeb­na pomoc przy śli­ma­ka­ch a kurzy nawóz rów­nież bar­dzo się przy­da, nie wspo­mi­na­jąc o jaj­ka­ch ;)
W pla­na­ch jest tak­że jagod­nik i grzę­dy z kwia­ta­mi i zio­ła­mi dla zapy­la­czy.
Ogród słu­ży nam jako źró­dło wła­snej, zdro­wej żyw­no­ści, miej­sce roz­wo­ju, zaba­wy, edu­ka­cji i relak­su a tak­że miej­sce gdzie uty­li­zu­je­my zie­lo­ne odpa­dy z gospo­dar­stwa domo­we­go.

Stro­na Fb: Rebel Gar­de­ner

Dodaj komentarz