Ogród przy domu w Milanówku Krystyna Słowik

W moim ogro­dzie przy­do­mo­wym w Mila­nów­ku zało­ży­łam trzy grząd­ki warzyw­ne per­ma­kul­tu­ro­we, ponie­waż do tej pory wszyst­ko rosło tu kiep­sko a moja pra­ca była na mar­ne. Wcze­sną wio­sną zain­we­sto­wa­łam czas, pra­cę i nie­wie­le pie­nię­dzy w ich zapro­jek­to­wa­nie i reali­za­cję. Dzię­ki temu przez całe lato mie­li­śmy obfi­te zbio­ry: wła­sne i zdro­we pomi­do­ry, ogór­ki, sała­ty, cuki­nie, zio­ła, dynie itp.
 Naresz­cie nie musia­łam pie­lić dzię­ki ściół­ko­wa­niu, omi­nie mnie na wio­snę kopa­nie, latem nie­wie­le pod­le­wa­łam, wszyst­ko rosło dorod­nie pomi­mo gęstwi­ny i mia­łam obfi­te plo­ny z ha. W dodat­ku grząd­ki były nie tyl­ko poży­tecz­ne ale rów­nież ładne!

adres ogro­du: Mila­nó­wek, ul. Lite­rac­ka 6a
ema­il: slowik.krystyna@gmail.com; tel. 501 435 865

Komentarze

  1. pięk­nie :) chęt­nie przy­je­cha­ła­bym zoba­czyć jak jak ta per­ma­kul­ta wyglą­da w prak­ty­ce.. I cie­ka­we na ile da się zasto­so­wać na balkonie..

  2. Naresz­cie nie musia­łam pie­lić dzię­ki ściół­ko­wa­niu, omi­nie mnie na wio­snę kopa­nie” to jak to jest, nie trze­ba roz­po­czy­na­jąc nowy sezon prze­ko­py­wać grządki?

Leave a Reply