Ogrodnicza Obsesja permakulturowy ogródek działkowy

Ogró­dek dział­ko­wy o powierzch­ni nie­ca­łych 300 mkw w Siech­ni­cach pod Wro­cła­wiem, któ­ry upra­wiam od kil­ku lat, a od jesie­ni 2015 sta­ram się sto­so­wać zało­że­nia per­ma­kul­tu­ry i powo­li prze­obra­żać ogród według jej zasad. Swo­je doświad­cze­nie opi­su­ję na blo­gu OgrodniczaObsesja.blogspot.com i powią­za­nym kana­le YouTube.

Leave a Reply