Ostoja Biodomek – ogród permakulturowy

rok 2014 – pod­czas warsz­ta­tów jogi w Gnie­wo­szo­wie opo­wia­dam o sadze­niu drzew wg zasad per­ma­kul­tu­ry. Sadzi­my pierw­sze drze­wa na dział­ce Bio­Dom­ko­wej. Dział­ka od cza­su zaku­pu w 2013 roku była nie koszo­na by zasia­ła się rodzi­my­mi drze­wa­mi pio­nier­ski­mi (teren dużych wiatrów). 

Leave a Reply