Ostoja Biodomek – ogród permakulturowy

Wspól­ne sadze­nie jest naj­lep­sze. :) Otwór pod nowe drzew­ko powi­nien być dwa razy więk­szy niż korzeń, wypeł­nia­my go roz­drob­nio­ną zie­mia, korze­nie szcze­pi­my odpo­wied­nia miko­ry­zą by drzew­ko było zdro­we. Dooko­ła drze­wa nasa­dza­my rośli­ny okry­wo­we o płyt­kim sys­te­mie korze­nio­wym by nie były kon­ku­ren­cja dla korze­ni drze­wa i osła­nia­ły gle­bę przed paro­wa­niem i ero­zja. Tutaj posa­dzi­li­śmy poziom­ki.

Dodaj komentarz