Ostoja Biodomek – ogród permakulturowy

Lato 2016 świę­tu­je­my prze­wie­zie­nie eko­lo­gicz­ne­go dom­ku – Bio­Do­mek, któ­ry został posta­wio­ny na dział­ce jako eks­po­zy­cja cza­so­wa. Mówi­li­śmy o natu­ral­nej archi­tek­tu­rze i cze­mu jest tak waż­ne by utrzy­my­wać nasze dzia­ła­nia w sza­cun­ku dla zie­mi i ludzi.

Dodaj komentarz