Rośliny w ogrodzie permakulturowym Warsztaty projektowania permakulturowego 2019

Ogro­dy per­ma­kul­tu­ro­we wsła­wi­ły się filo­zo­fią wie­lo­funk­cyj­no­ści i zna­ko­mi­tym wyko­rzy­sta­niem małych prze­strze­ni upraw­nych. Sta­ło się tak m.in. dzię­ki zasto­so­wa­niu tech­nik two­rze­nia gęstej sie­ci współ­za­leż­no­ści mię­dzy rośli­na­mi. Jeśli do tej pory, nie myśle­li­ście o rośli­nach jak o dyna­micz­nych, aktyw­nych akto­rach w teatrze ogro­du, te warsz­ta­ty pomo­gą Wam doj­rzeć kre­atyw­ne meto­dy ich łącze­nia w bio­róż­no­rod­ny i wydaj­ny eko­sys­tem, któ­ry nie raz zasko­czy Was swy­mi moż­li­wo­ścia­mi.

Na Warsz­ta­tach Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go omó­wi­my funk­cje roślin w upra­wach jadal­nych jako źró­dła mate­rii orga­nicz­nej, np. do mul­czo­wa­nia; roz­pa­trzy­my aspek­ty kuli­nar­ne i zio­ło-lecz­ni­cze; wyko­rzy­sta­nie roślin dla oży­wia­nia i użyź­nia­nia gle­by, two­rze­nia mikro­kli­ma­tów, pod­no­sze­nia bio­róż­no­rod­no­ści przez przy­cią­ga­nie poży­tecz­nych owa­dów.. zasta­no­wi­my się rów­nież nad natu­ral­ny­mi meto­da­mi wzmac­nia­nia odpor­no­ści eko­sys­te­mu a więc rów­nież roślin.

Wie­lo­let­nie upra­wy i rośli­ny jed­no­rocz­ne łączo­ne są czę­sto w pro­jek­tach per­ma­kul­tu­ro­wych w eko­sys­te­my wzo­ro­wa­ne na wie­lo­pię­tro­wo­ści lasu, w tzw. Leśne Ogro­dy (albo Laski Owo­co­we). Na warsz­ta­tach, w ramach szki­co­wa­nia pro­jek­tu gospo­dar­stwa i budo­wy gil­dii 1)↓ prze­ana­li­zu­je­my czyn­ni­ki jakie powin­ni­śmy brać pod uwa­gę roz­miesz­cza­jąc rośli­ny ze wzglę­du na peł­nio­ne przez nie funk­cje w eko­sys­te­mie sie­dli­ska.

Zale­ży nam rów­nież, aby uczest­nicz­ki i uczest­ni­cy wyszli z warsz­ta­tów z pod­sta­wo­wą wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi zało­że­nia upra­wy jadal­nej, pro­ste­go warzyw­ni­ka czy ogro­du zio­ło­we­go w naj­le­piej zlo­ka­li­zo­wa­nej, przy­do­mo­wej stre­fie gospo­dar­stwa. Nie jest to łatwe w tak krót­kim cza­sie (!), ale posta­ra­my się podzie­lić spraw­dzo­nym ‘zaczy­nem’ dla dal­sze­go zgłę­bia­nia wie­dzy i zachę­cić do odważ­ne­go, twór­cze­go, eks­pe­ry­men­tal­ne­go podej­ścia, bo ogród to dzie­ło autor­skie każ­de­go ogrod­ni­ka.

Dla­te­go w czę­ści prak­tycz­nej sku­pi­my się na naj­waż­niej­szych kwe­stiach zakła­da­nia ‘owoc­ne­go’ warzyw­ni­ka, zade­mon­stru­je­my i omó­wi­my: wybór i dosto­so­wa­nie róż­nych typów grzą­dek oraz dobre prak­ty­ki sie­wu, opie­ki nad sadzon­ka­mi, uru­cho­mie­nia suk­ce­sji i upra­wy współ­rzęd­nej w ogro­dzie dla cią­gło­ści plo­no­wa­nia i bio­róż­no­rod­no­ści, przy rów­no­cze­snym mini­ma­li­zo­wa­niu pra­cy. Przy­bli­ży­my też jak pra­co­wać z rośli­na­mi od nasio­na do nasio­na, na przy­kła­dzie kil­ku roślin warzyw­nych, któ­re mają naj­wię­cej funk­cji i zasto­so­wań w ogro­dzie i kuch­ni w naszym kli­ma­cie.

   [ + ]

1. gil­dia w ter­mi­no­lo­gii per­ma­kul­tu­ro­wej jest to gru­pa roślin rosną­ca razem, uło­żo­na i wza­jem­nie się wspie­ra­ją­ca ze wzglę­du na peł­nio­ne przez nie eko­sys­te­mo­we funk­cje.

Siedlisko Permakultury Zdrojewo Marta Kulczyńska i Bartłomiej Lindner | Zdrojewo

Sie­dli­sko Zdro­je­wo to gospo­dar­stwo poło­żo­ne na obsza­rze Nad­wi­ślań­skie­go Par­ku Kra­jo­bra­zo­we­go stwo­rzo­ne w mar­cu 2019 roku przez pasjo­na­tów par­ma­kul­tu­ry Mar­tę i Bart­ka. Na miej­scu zasta­li­śmy sad owo­co­wo- orze­cho­wy, któ­ry pla­nu­je­my prze­kształ­cić zgod­nie z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry. Naszym wyzwa­niem jest zapro­jek­to­wa­nie całe­go sie­dli­ska tak, aby wszyst­ko funk­cjo­no­wa­ło w obie­gu jed­ne­go eko­sys­te­mu zgod­nie z ryt­mem natu­ry. Prio­ry­te­tem jest stwo­rze­nie wiel­kie­go ogro­du warzyw­ne­go, któ­re­go róż­no­rod­ne plo­ny będą sta­no­wić krok w kie­run­ku suwe­ren­no­ści żywie­nio­wej . Pla­nu­je­my zbu­do­wać infra­struk­tu­rę w posta­ci per­ma­kul­tu­ro­wych toa­let i prysz­ni­ców solar­nych, sys­te­mu zago­spo­da­ro­wa­nia wody sza­rej, szklar­ni, kuch­ni let­niej i prze­strze­ni spo­tkań, gdzie będą odby­wać się dłu­gie roz­mo­wy na tema­ty zwią­za­ne ze wszyst­kim co natu­ral­ne.

dane kon­tak­to­we:
Zdro­je­wo 49, 86–170 Nowe
Tele­fon: 577 822 443
E-mail: siedliskozdrojewo@gmail.com

Pauza Alina i Daniel Czerwińscy | Kamionka

Pau­za to miej­sce, któ­re stwo­rzy­li­śmy i nadal roz­wi­ja­my, aby słu­ży­ło odpo­czyn­ko­wi i kre­acji. To miej­sce spo­tkań i miej­sce aby być sobą i pobyć ze sobą oraz inny­mi ludź­mi w atmos­fe­rze bez­wa­run­ko­wej akcep­ta­cji, w spo­ko­ju – z dala od zgieł­ku, szyb­kie­go sty­lu życia, wiel­ko­miej­skie­go gwa­ru.
 Oprócz odpo­czyn­ku i miej­sca, gdzie moż­na przy­je­chać z przy­ja­ciół­mi, ofe­ru­je­my eko­lo­gicz­ne potra­wy ze świe­żych pro­duk­tów z wła­snej upra­wy – bez che­mii. Przy­go­dę z per­ma­kul­tu­rą zaczę­li­śmy w 2018 roku. Od tam­tej pory roz­wi­ja­my wła­sny ogród zgod­nie z jej zasa­da­mi, wpro­wa­dza­jąc coraz to nowe ele­men­ty per­ma­kul­tu­ro­we do Pau­zy. Regu­lar­nie odby­wa­ją się u nas rów­nież warsz­ta­ty o tej tema­ty­ce.

Zielona Perspektywa/Budujemy z Gliny Anna & Arek Bochen | Roztocze, Huta Różaniecka

Jeste­śmy Ania i Arek. Pisząc to jesz­cze miesz­ka­my w Irlan­dii ale spro­wa­dza­my się na nasze nowo wybu­do­wa­ne sie­dli­sko już w maju tego roku. Wybu­do­wa­li­śmy z gli­ny i sło­my gospo­dar­stwo eko­tu­ry­stycz­ne: dom miesz­kal­ny i trzy cało­rocz­ne dom­ki dla gości. Oprócz tego mamy też u sie­bie sto­lar­nię, osob­ną kuch­nię let­nia, jeden staw kąpie­lo­wy, jeden staw hodow­la­ny. Budyn­ki sto­ją na 4-hek­ta­ro­wej dział­ce oto­czo­nej lasem. Część dział­ki pora­sta las sosno­wy a część olcho­wy.

Spe­cja­li­za­cja: Dąży­my do stwo­rze­nia miej­sca w któ­rym będą mogły odby­wać się warsz­ta­ty zwią­za­ne z Per­ma­kul­tu­rą, budow­nic­twem natu­ral­nym, roz­wo­jem ducho­wym

Etap roz­wo­ju: start up, osie­dla­my się i zaczy­na­my urzą­dzać w maju tego roku. Ofi­cjal­ne roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści pla­nu­je­my na sier­pień tego roku.

Wyzwa­nia: Zago­spo­da­ro­wać teren w prze­my­śla­ny spo­sób. Popra­wić jakość gle­by. Czy­taj dalej

Ptasia Dolina Danuta Nowak | Nowa Wieś Wielka, Paszowice

Nasze gospo­dar­stwo Pta­sia Doli­na będzie zaj­mo­wa­ło się sze­ro­ko poję­tą edu­ka­cją arty­stycz­no- przy­rod­ni­czą. Poprzez teatr, śpiew, taniec do edu­ka­cji przy­rod­ni­czej, eko­lo­gicz­nej, zwią­za­nej ze zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem, suwe­ren­no­ścią żyw­no­ścio­wą i spra­wie­dli­wo­ścią spo­łecz­ną. Będzie­my też wspie­rać oso­by pra­gną­ce zamiesz­kać na wsi. Obec­nie koń­czy­my remont domu i sal warsz­ta­to­wych, przy­go­to­wu­je­my ogród, będzie­my budo­wać kur­nik i pla­nu­je­my nasa­dze­nie sta­rych odmian drzew owo­co­wych. Pomi­mo iż remont trwa uda­ło się nam zor­ga­ni­zo­wać w naszej prze­strze­ni kil­ka spo­tkań, w tym wspól­ne robie­nie tyn­ków gli­nia­nych, czy kolę­do­wa­nie we wsi. Pra­gnie­my aby Pta­sia Doli­na sta­ła się miej­scem spo­tkań i wymia­ny doświad­czeń dla przy­rod­ni­ków, rol­ni­ków, arty­stów oraz dzie­ci i mło­dzie­ży wraz z ich rodzi­na­mi. Two­rzy­my spo­łecz­ność ludzi, dla któ­rych waż­ny jest sza­cu­nek dla wszyst­kich istot zamiesz­ku­ją­cych Zie­mię.

Infra­struk­tu­ra: Dys­po­nu­je­my 3 poko­ja­mi (jest szan­sa na dwa dodat­ko­we – 4 oso­bo­wy i 2 oso­bo­wy do koń­ca maja) z ok. 7 miej­sca­mi noc­le­go­wy­mi (lub wię­cej jeśli oso­by spa­ły­by na kari­ma­tach) oraz zaadap­to­wa­nym stry­chem z nową drew­nia­ną pod­ło­gą z miej­sca­mi noc­le­go­wy­mi dla ok. 15 -20 osób. Strych może też słu­żyć jako sala zaję­cio­wa. Dodat­ko­wo przy­go­to­wy­wa­ne są 3 sale warsz­ta­to­we w pomiesz­cze­niach sto­do­ły. W budyn­ku mamy też kuch­nię a w niej piec kaflo­wy opa­la­ny drew­nem oraz kuchen­kę gazo­wą, jadal­nię, łazien­ki – prysz­ni­ce i toa­le­ty. Ist­nie­je moż­li­wość roz­bi­cia namio­tów (teren ok. 0,5 ha) Czy­taj dalej

Zagroda Ławeczki Jola Hytkowska | Lanckorona

Jestem na eta­pie two­rze­nia – od 5 lat remon­tu­ję dom na zasa­dach „re- i upcy­klin­gu“, nada­ję sta­rym rze­czom nowy sens. Miesz­kam tu trze­ci rok. Dom z 1927 r. nada­je się już do w mia­rę do wygod­ne­go życia. Zagro­da jest miej­scem spo­tkań – orga­ni­zu­ję warsz­ta­ty arty­stycz­ne, spa­ce­ry tere­no­we, pro­mu­ję posta­wę no waste, nie palę byle czym, dzie­lę się doświad­cze­nia­mi remon­to­wy­mi w sie­ci, mam kom­po­stow­nik, gro­ma­dzę desz­czów­kę, sprzą­tam oko­licz­ne lasy i potok.. Rów­no­le­gle z remon­tem domu zakła­dam ogród – krok po kro­ku: są zio­ła, pomi­do­ry, dynio­wa­te, tro­chę drzew i krze­wów owo­co­wych, wiej­skie raba­ty mix. Uczę się na błę­dach – 3 lata temu posa­dzi­łam sad – 16 drzew zaszcze­pio­nych spe­cjal­nie przez Sąsia­da – ogrod­ni­ka, wszyst­kie zosta­ły zje­dzo­ne przez sar­ny, nie zabez­pie­czy­łam ich nale­ży­cie. Żal, ale to mnie nie znie­chę­ca. Ub. zimy uczest­ni­czy­łam w Waszych webi­na­rach – jestem goto­wa do pra­cy w zie­mi. Moim celem jest samo­wy­star­czal­ność żywie­nio­wa i odda­wa­nie lub sprze­daż nad­pro­duk­cji sąsia­dom, zna­jo­mym. Robię prze­two­ry z tego, co w lesie, sadzie i na łące, uczę się roz­po­zna­wa­nia jadal­nych roślin, z pomo­cą Syna po rol­nic­twie robi­my sery na wła­sny uży­tek, pie­cze­my chle­by na zakwa­sie bez droż­dży, robi­my domo­wy żurek, barszcz, kiszon­ki. W pla­nach mamy budo­wę kuch­ni let­niej z pie­cem rakie­to­wym tak, by ogród żył cały rok. Na dom skła­da się budy­nek miesz­kal­ny oraz sto­do­ła przy­le­ga­ją­ca bez­po­śred­nio do budyn­ku – pod jed­nym dachem. Na gospo­dar­stwo skła­da się 1.70 ha zie­mi, w tym las, łąki i teren prze­zna­czo­ny na per­ma­kul­tu­ro­wy ogród – dzie­wi­czy! Tyl­ko koszo­ny. Czy­taj dalej

Archeo-skansen Białogród Sylwester Zalewski | Strumień

Na powierzch­ni ponad hek­ta­ra sta­ra­my się zre­kon­stru­ować osa­dę wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ną ze zwie­rzę­ta­mi ras jak naj­bar­dziej zbli­żo­nych do hodow­la­nych w tam­tych cza­sach. Wybu­do­wa­li­śmy już 10 chat i budu­je­my kolej­ne. Roz­wi­ja­my się nie­prze­rwa­nie od ponad 7 lat by zapew­nić innym rekon­struk­to­rom i tury­stom magicz­ne miej­sce w któ­rym będą mogli prze­nieść się do wcze­sne­go­śre­dnio­wie­cza.

Dys­po­nu­je­my miej­sca­mi noc­le­go­wy­mi w cia­stach dla oko­ło 30 osób oraz dużym polem namio­to­wym. Na środ­ku osa­dy znaj­du­je się drew­nia­na wia­ta (9×4 m), mamy wła­sną stud­nię. Do cen­trum mia­sta jest 2,5 km.

Oko­li­ca: Osa­da poło­żo­na jest z dala od jakich­kol­wiek zabu­do­wań. Ota­cza­ją nas pola upraw­ne i lasy. Sam skan­sen zbu­do­wa­ny jest na żyznej zie­mi. Żyje­my w zgo­dzie z naszy­mi dale­kim sąsia­da­mi, z któ­rych jeden posia­da eko­lo­gicz­ne gospo­dar­stwo ryb­ne.