Dolina Bawole Serce Anna Chęć | Bystra koło Bielska-Białej

Doli­na Bawo­le Ser­ce to edu­ka­cyj­ne sie­dli­sko per­ma­kul­tu­ro­we i miej­sce spo­tkań czło­wie­ka z natu­rą. Doli­na jest poło­żo­na u stóp Beski­dów, na dywa­nie dzi­kich kwia­tów i ziół, na gór­skiej zie­mi. Upra­wia­my kil­ka­dzie­siąt odmian pomi­do­rów, któ­re rosną w naszych kopu­łach geo­de­zyj­nych, któ­re tak­że budu­je­my dla innych sie­dlisk (jako Kosmicz­na Archi­tek­tu­ra Ogrodowa).
Upra­wia­my tak­że inne, róż­no­rod­ne warzy­wa, owo­ce i zio­ła. Na tym kawał­ku Zie­mi dba­my o bio­róż­no­rod­ność i pozo­sta­wie­nie dzi­kich stref dla innych niż ludz­cy, miesz­kań­ców Doli­ny. Miej­sce posia­da kil­ka cie­ka­wych roz­wią­zań zwią­za­nych z małą reten­cją wody (Doli­na znaj­du­je się dokład­nie pod jed­nym z beskidz­kich stoków).
Pro­wa­dzi­my warsz­ta­ty, zapra­sza­my cie­ka­wych gości, orga­ni­zu­je­my spo­tka­nia i wyda­rze­nia edu­ka­cyj­ne. Posia­da­my ścież­kę edu­ka­cyj­ną doty­czą­cą tema­ty­ki eko­lo­gicz­ne­go ogro­du pro­wa­dzo­ną przed Fun­da­cję „Świat w Naszych Rękach”.
Wciąż roz­wi­ja­my ten mały kawa­łek nasze­go raju, a naszym celem jest poka­za­nie innych, że ogród moż­na pro­wa­dzić zgod­nie z zasa­da­mi per­ma­kul­tu­ry i bli­sko natu­ry, dba­jąc o rów­no­wa­gę i poszcze­gól­ne ele­men­ty, a jed­no­cze­śnie czer­piąc z nie­go poży­wie­nie dla zdro­wych, szczę­śli­wych ludzi.
Zapra­sza­my do kontaktu!

Kociewski Przysiółek Szczodrowo | Szymon Kowalke

Budu­jąc sad two­rzę gil­dię roślin­ne (np. jabłoń, żon­kil, żywo­kost, budle­ja, koni­czy­na). Ściół­ku­ję grząd­ki sło­mą, sia­nem, zręb­ka­mi. Ściół­ku­ję borów­ki, porzecz­ki, agrest, mali­ny. Pod cuki­nię two­rzę kop­ce ze sło­my. Tru­skaw­ki sadzę na nie­prze­ko­pa­nej zie­mi, wyście­lo­nej sło­mą. Nie prze­ko­pu­ję grzą­dek, dzię­ki cze­mu część warzyw sama się roz­sie­wa i kieł­ku­je na wio­snę. Eks­pe­ry­men­tu­ję z kształ­tem grzą­dek (m. in. kształt dziur­ki od klu­cza, śli­ma­ko­wy ziel­nik, grząd­ki na tyle wąskie, by nie trze­ba było na nie wcho­dzić). Opry­ski na mszy­ce tyl­ko z gno­jów­ki z pokrzy­wy, do tego odpo­wied­nie rośli­ny towa­rzy­szą­ce (aksa­mit­ka).

PermaBlitz w Ogrodzie Gai Podlesie – siedziba Permakultura Edu..

Zapra­sza­my do pomo­cy przy two­rze­niu gospo­dar­stwa – sie­dzi­by Per­ma­kul­tu­ra Edu.. żeby nie było wąt­pli­wo­ści – to nie zapro­sze­nie na waka­cje, to jest „call to action”, wezwa­nie do pra­cy!! Szu­ka­my chęt­nych, któ­rzy nie boją zdro­wo zmę­czyć w ogrodzie.

Nasz Per­ma­Blitz będzie odby­wał się w każ­dy week­end – w trak­cie będzie­my robić to, co koniecz­ne w celu utrzy­ma­nia i roz­wo­ju gospo­dar­stwa: pie­lę­gna­cja szkó­łek, przy­go­to­wy­wa­nie miejsc pod nowe nasa­dze­nia, i co nie­zwy­kle istot­ne – budo­wa infra­struk­tu­ry warsz­ta­to­wej, tak by kolej­ne edy­cje Per­ma­Bliz­tu mia­ły lep­sze zaplecze.

W tym momen­cie ogło­sze­nie adre­su­je­my przede wszyst­kim do osób, któ­re miesz­ka­ją w nie­da­le­kiej oko­li­cy Per­ma­kul­tu­ry Pole­sie naszej sie­dzi­by 1)↓, dla­te­go że nie mamy nie­ste­ty jesz­cze moż­li­wo­ści noc­le­go­wych, ale te jeśli dobrze pój­dzie, mogą zostać zor­ga­ni­zo­wa­ne w tym sezonie..

WYNAGRODZENIE:
W zamian za pra­cę (dniów­kę 6h, ewen­tu­al­nie pół­d­niów­kę 3h) uczestniczki/uczestnicy Per­ma­Blit­zu otrzy­ma­ją obli­ga­cje wyemi­to­wa­ne przez szko­łę Permakultura.Edu.. Obli­ga­cje będzie moż­na zre­ali­zo­wać w przy­szło­ści kupu­jąc za nie towa­ry (pło­dy rol­ne wypro­du­ko­wa­ne na gospo­dar­stwie) lub usłu­gi (kur­sy i warsz­ta­ty orga­ni­zo­wa­ne przez szko­łę), a po upły­wie roku będzie je moż­na (obli­ga­cje) rów­nież wymie­nić na gotów­kę po kur­sie usta­la­nym wedle uśred­nio­nej dobrej pła­cy praw­dzi­wych robot­ni­czek i robot­ni­ków rolnych.

TERMINY:
20 czerw­ca, 27 czerw­ca, 4 lip­ca, 11 lip­ca, 18 lip­ca, 25 lip­ca, 1 sierp­nia, 8 sierpnia…


Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o każ­dej edy­cji nasze­go Per­ma­Blitz na wyda­rze­niu Fb i po zgło­sze­niu przez for­mu­larz kon­tak­to­wy ↓↓↓ Skon­tak­tu­je­my się z Tobą tele­fo­nicz­nie. Do zobaczenia.

Pra­wie wszyst­ko o miej­scu pod linkiem:
https://permakultura.edu.pl/siedziba/


POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA/PRACY4 lip­ca – ple­wie­nie żywo­pło­tu, obka­sza­nie orzechów:
 Anel Ramić – pół dnia

6 lip­ca – pra­ce cie­siel­skie przy budo­wie stodółki:
 Artur Kral – pół dnia
 Anel Ramić – pół dnia


14 lip­ca – usta­wia­nie toa­le­ty i koszenie:
 Anel Ramić – pół dnia

15 lip­ca – pra­ce ziem­ne – mean­der dla sza­rej wody:
 Anel Ramić – pół dnia

22 lip­ca – pra­ce ziem­ne – dwa oczka wodne:
 Anel Ramić – dzień

23 lip­ca – pra­ce ziem­ne – dokoń­cze­nie pierw­sze­go oczka:
 Anel Ramić – pół dnia

30 lip­ca – przy­go­to­wy­wa­nie „liścia” pod grząd­ki- kosze­nie i ple­wie­nie szkółki:
 Anel Ramić – pół dnia

6 sierp­nia – zakła­da­nie osło­nek na drzewka:
 Anel Ramić – dzień

7 sierp­nia – ple­wie­nie szkół­ki pod sad:
 Anel Ramić – pół dnia

14 sierp­nia – usta­wia­nie dom­ku na fundamencie:
 Artur Kral – cały dzień
 Anel Ramić – pół dnia

20 sierp­nia – osłon­ki na drzewka:
 Anel Ramić – pół dnia

21 sierp­nia – podnoszenie/wyrównanie dachu stodółki:
 Anel Ramić – cały dzień

29 sierp­nia – pra­ce przy domku:
 Anel Ramić – pół dnia

SPRAWDŹ POGODĘ
Pra­cu­je­my w ład­ną pogo­dę, jeże­li pada mamy wol­ne :) sprawdź pro­gno­zę pogo­dy na naj­bliż­sza sobotę ↓↓↓ 


  ZAGŁOŚ SIĘ NA PERMABLITZ

  Zapo­zna­łæm się z zasa­da­mi i poli­ty­ką pry­wat­no­ści.
  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych przez Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODO.
  Pro­szę o kontakt.

  (for­mu­larz wysy­ła treść na adres: kontakt@permakultura.edu.pl)

  Refe­ren­ces
  1 oko­li­ce Ustro­nia, Cie­szy­na, Biel­ska, Kato­wic – ogól­nie region śląska

  Joanna Szulc

  Uro­dzo­na i wycho­wa­na na gospo­dar­stwie rol­no-hodow­la­nym w Wielkopolsce.
   Znacz­ną część życia spę­dzi­łam w nie­miec­kiej Kolo­nii gdzie stu­dio­wa­łam, aktyw­nie dzia­ła­łam w ruchu wegań­skim Vega­ne Power­frau­en e. V i pie­lę­gno­wa­łam moją fascy­na­cję przy­ro­dą w Carls Gar­ten.
   Moja przy­go­da z per­ma­kul­tu­rą zaczę­ła się dopie­ro w 2015 roku w Uru­gwa­ju gdzie spę­dzi­łam kil­ka mie­się­cy na 60 ha gospo­dar­stwie samowystarczalnym.
   Po tej przy­go­dzie jesz­cze raz zanio­sło mnie do mia­sta, aby za chwi­lę budo­wać ze sło­my i kopać doły pod „hüge­kul­tu­ry” w moich rodzin­nych stronach.
   Od 2018 współ­two­rzę prze­strzeń Sere­ni­ty-Agu­ata­var na hisz­pań­skiej wyspie kana­ryj­skiej i dążę do samo­wy­star­czal­no­ści żywie­nio­wej, w czym poma­ga mi wegań­ska die­ta i kli­mat wyspy wiecz­nej wiosny.
   2020 Kurs PDC Autar­ca Matri­cul­tu­ra La Palma

  kon­takt: jowa8905@gmail.com

  przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

  Zapisz się do newslettera

   Akceptuję przetwarzanie i przechowywanie danych przez Permakultura.Edu.PL zgodnie z wymogami RODO oraz naszą polityką prywatności.

   Nie, dziękuję!

   WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

   WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL