Plener Społeczny Wierzba Bez Granic 7–13.03.2016

Pole­cam Wam Ple­ner Spo­łecz­ny Wierz­by bez Gra­nic 7–13.03.2016. Z pew­no­ścią będzie wyjąt­ko­wo, nie­po­wta­rzal­nie, ale przede wszyst­kim nie­prze­wi­dy­wal­ne. Bo takie jest życie … żywe.

Moż­na będzie się kon­kret­nie pod­szko­lić, sprak­ty­ko­wać, roz­wi­nąć i zoba­czyć jak to jest zara­zem pro­ste, miłe i przy­jem­ne a szcze­gól­nie przy współ­pra­cy z innymi.

Ja po takim ple­ne­rze zawierz­bo­wa­łam swój ogród. Mam cud­ne żywe ogro­dze­nie, żywą alta­nę i 1000 m² żywych roślin, któ­re rosną bym mogła budo­wać dalej.

Ja się tego nie nauczy­łam, ja poczu­łam jak.

Zbu­do­wa­łam grząd­ki per­ma­kul­tu­ro­we, zasa­dzi­łam sad, a pali­wo do tych dzia­łań otrzy­ma­łam w dużej poprzez Tygo­dnio­wy Ple­ner Wierz­by Bez Granic.

Jak Edu­ko­wać Wła­sne Dzie­ci, to przede wszyst­kim Edu­ko­wać Sie­bie Samych i Edu­ko­wać przez Dzia­ła­nie i Współdziałanie.
 
I tak wyglą­da moja edu­ka­cja w prak­ty­ce. Zaczę­cam nie tyl­ko edu­ka­to­rów domo­wych, szko­ły demo­kra­tycz­ne, ale każ­de­go rodzi­ca, dla któ­re­go samo­dziel­ność dziec­ka jest cenna.
Wie­dza i doświad­cze­nie bezcenne.

Tutaj sko­pio­wa­ne informacje:
Szcze­gó­ło­we informacje
 
Ple­ner spo­łecz­ny z sadze­nia żywych insta­la­cji z wierzb. Oprócz roz­pi­sa­ne­go poni­żej pro­gra­mu wyda­rzy się sztu­ka pro­ce­su, a więc efekt koń­co­wy jest nieprzewidywalny. 
Dołącz do nas ze swo­ją aurą i doświadczeniem.

7 mar­ca ponie­dzia­łek / cały dzień
WIERZBOWA ALEJA GPS 49.979665, 20.294266
sadze­nie wierzb głlo­wia­stych wzdłuż śród­pol­nej drogi 
Wie­czo­rem oko­ło g20 pla­no­wa­nie dnia następ­ne­go, pre­zen­ta­cja mul­ti­me­dial­na WIERZBOWE BUDOWLE, pro­jek­to­wa­nie KOPUŁY TARGOWEJ
WDK / WIEJSKI DOM KULTURY na Ostrej

8 mar­ca wto­rek / cały dzień
ŁĄKA TARGOWA GPS 49.982852, 20.307876
Gro­dze­nie pło­tu – sadze­nie żywo­ko­łów wierz­bo­wych jako osno­wa dla tra­dy­cyj­nie ple­cio­ne­go pło­tu z chrustu,
przy­go­to­wa­nia do sadze­nia KOPUŁY TARGOWEJ
Wie­czo­rem pod­su­mo­wa­nie / WDK na Ostrej

9 do 11 mar­ca śro­da / czwar­tek / piątek
KOPUŁA TARGOWA
sadze­nie żywej budow­li z pędów wierz­bo­wych na ŁĄCE TARGOWEJ / Insta­la­cja ma na celu stwo­rze­nie prze­strze­ni dla warsz­ta­tów edu­ka­cyj­nych w ple­ne­rze oraz miej­sca publicz­nych targów.

12 mar­ca sobo­ta / cały dzień
NIEPOŁOMICE BORYCZÓW GPS 50.020562, 20.202806
ZIELONY OGRÓD sadze­nie wierz­bo­we­go pla­cu zabaw, kopu­ła wierz­bo­wa, labi­rynt, tunel, zamek, huś­taw­ka, żywe ogro­dze­nie, łuki nad wejściami
róg ulic Pilo­tów i Podoficerskiej

13 mar­ca nie­dzie­la / odsypiamy
TARGOWISKO / WIEJSKI DOM KULTURY na Ostrej
wspól­ne śnia­da­nie i pod­su­mo­wa­nie pleneru

PROGRAM zawie­ra kie­run­ki działań
PRZEBIEG zda­rzeń zale­ży od Ciebie
WIERZBA bez GRANIC to proces

gdzie ŚPIMY ?
kari­ma­ta i śpi­wór na pod­ło­dze w Wiej­skim Domu Kultury
zaple­cze kuchen­ne / toa­le­ta / prysz­ni­ce, wyży­wie­nie we wła­snym zakresie

DOJAZD
– bez­płat­ną auto­stra­dą A4 z Kra­ko­wa na Rze­szów – wyjazd TARGOWISKO 444 kilo­metr auto­stra­dy A4 / ozna­ko­wa­nie cyfro­we na bia­ło-czer­wo­nych słup­kach wzdłuż drogi /
– pocią­giem oso­bo­wym do sta­cji Kłaj i pie­szo w 20 minut
– BUSem SK z Kra­ko­wa, Wie­licz­ki, i Bochni
– rowe­rem, kon­no i pie­szo zewsząd

kon­takt
505 146 585 Jacek Gądek
Przy­by­waj­cie! WIERZBA bez GRANIC

Pozdra­wiam DarJa

Leave a Reply