Owocowy Raj Adam Będkowski | Prace Duże

Zapra­szam na warsz­ta­ty do sie­bie w miej­sco­wo­ści Pra­ce Duże gm. Tar­czyn powiat pia­se­czyń­ski 40 km na połu­dnie od War­sza­wy. Na miej­scu jest mło­dy sad ze sta­ry­mi odmia­na­mi drzew owo­co­wych.
 Jest dom cało­rocz­ny, więc są też warun­ki noc­le­go­we jak i kuch­nia.

Dodaj komentarz