Ogród Gai – cena podstawowa

80,00 

Kate­go­ria:

Opis

Cena pod­sta­wo­wa to cena książ­ki, bez spo­łecz­no­ścio­wej war­to­ści doda­nej..
Oso­by, któ­re kupią książ­kę za 80 zł, nie wcho­dzą do gru­py wspar­cia publi­ka­cji, ich nazwi­ska nie tra­fią na pamiąt­ko­wą stro­nę.

Zachę­ca­my do dru­giej opcji ze wspar­ciem – oka­zja, by zna­leźć się w „Ogro­dzie Gai“ wśród innych dar­czyń­ców już się nie powtó­rzy :-)

Zgod­nie z pla­nem książ­ka ma się uka­zać i tra­fić do rąk czy­tel­ni­czek i czy­tel­ni­ków pod koniec 2018 (w opcji wysył­ki pocz­to­wej) lub na począt­ku 2019 roku (w opcji odbio­ru oso­bi­ste­go).


  • Dla­cze­go pro­po­nu­je­my taką cenę?
  • Wszyst­ko o pro­jek­cie wyda­nia Gaia’s Gar­den po pol­sku

  • Komentarze

    Dodaj komentarz

    Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *