Ogród Gai

80,00 

Kate­go­ria:

Opis

Ogród Gai. Pod­ręcz­nik przy­do­mo­wej per­ma­kul­tu­ry
Toby Hemen­way

Książ­ka autor­stwa Toby’ego jest napi­sa­na kon­kret­nie i entu­zja­stycz­nie. Szyb­ko sta­ła się kla­sy­kiem — i słusz­nie. Wizjo­ner­ska ale jed­no­cze­śnie prak­tycz­na, poru­sza­ją­ca wie­le wąt­ków a przy tym jasno poka­zu­ją­ca pod­sta­wy, jest wspa­nia­łym punk­tem, od któ­re­go war­to zacząć przy­go­dę z per­ma­kul­tu­rą (…) Gra­tu­la­cje!“ Dave Jac­ke, współ­au­tor dwu­to­mo­wej książ­ki Edi­ble Forest Gar­dens

Ogród Gai autor­stwa Toby’ego Hemen­waya zapi­sze się na kar­tach histo­rii jako kamień milo­wy dla ogrod­ni­ków i pro­jek­tan­tów tere­nu. Oto fuzja tego, co prak­tycz­ne i tego, co wizjo­ner­skie. Toby poka­zu­je, jak wyko­rzy­stać inte­li­gen­cję sym­bio­tycz­nych spo­łecz­no­ści natu­ral­nie wystę­pu­ją­cych na Zie­mi dla wzmoc­nie­nia i pod­trzy­ma­nia eko­sys­te­mów, w któ­rych czło­wiek jest part­ne­rem a nie anta­go­ni­stą. Zdu­mie­wa­ją­ce osią­gnię­cie udo­wad­nia­ją­ce, że potra­fi­my, ba — musi­my żyć w har­mo­nii z natu­rą!“ Paul Sta­mets, autor Myce­lium Run­ning: How Mush­ro­oms Can Help Save the World

Wię­cej o książ­ce Ogród Gai, o auto­rze oraz pol­skiej edy­cji.


Książ­ka dostęp­na w opcji wysył­ki pocz­to­wej (za dodat­ko­wą opła­tą) lub z odbio­rem oso­bi­stym. Dru­ga opcja adre­so­wa­na do osób, któ­re pla­nu­ją poja­wić się na warsz­ta­tach, wykła­dach albo innym wyda­rze­niu orga­ni­zo­wa­nym przez naszą szko­łę (patrz nad­cho­dzą­ce wyda­rze­nia).

Dodatkowe informacje

roz­miar

20 x 25 x 2 cm

waga

1 kg

okład­ka

mięk­ka

papier

eko­lo­gicz­ny, nie­po­cho­dzą­cy z wycin­ki

druk

kolo­ro­wy: zdję­cia, ilu­stra­cje, gra­fi­ki, wykre­sy

isbn

978−83−951032−0−9

wysył­ka

pocz­ta pol­ska, pacz­ka 16,50 zł

Możesz lubić także…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *