Ogród Gai

80,00 

Kate­go­ria:

Opis

Ogród Gai. Pod­ręcz­nik przy­do­mo­wej per­ma­kul­tu­ry
Toby Hemen­way

Książ­ka autor­stwa Toby’ego jest napi­sa­na kon­kret­nie i entu­zja­stycz­nie. Szyb­ko sta­ła się kla­sy­kiem — i słusz­nie. Wizjo­ner­ska ale jed­no­cze­śnie prak­tycz­na, poru­sza­ją­ca wie­le wąt­ków a przy tym jasno poka­zu­ją­ca pod­sta­wy, jest wspa­nia­łym punk­tem, od któ­re­go war­to zacząć przy­go­dę z per­ma­kul­tu­rą (…) Gra­tu­la­cje!“ Dave Jac­ke, współ­au­tor dwu­to­mo­wej książ­ki Edi­ble Forest Gar­dens

Ogród Gai autor­stwa Toby’ego Hemen­waya zapi­sze się na kar­tach histo­rii jako kamień milo­wy dla ogrod­ni­ków i pro­jek­tan­tów tere­nu. Oto fuzja tego, co prak­tycz­ne i tego, co wizjo­ner­skie. Toby poka­zu­je, jak wyko­rzy­stać inte­li­gen­cję sym­bio­tycz­nych spo­łecz­no­ści natu­ral­nie wystę­pu­ją­cych na Zie­mi dla wzmoc­nie­nia i pod­trzy­ma­nia eko­sys­te­mów, w któ­rych czło­wiek jest part­ne­rem a nie anta­go­ni­stą. Zdu­mie­wa­ją­ce osią­gnię­cie udo­wad­nia­ją­ce, że potra­fi­my, ba — musi­my żyć w har­mo­nii z natu­rą!“ Paul Sta­mets, autor Myce­lium Run­ning: How Mush­ro­oms Can Help Save the World

Wię­cej o książ­ce Ogród Gai, o auto­rze oraz pol­skiej edy­cji.


Uwa­ga! To jest przed­sprze­daż. Zgod­nie z pla­nem książ­ka ma się uka­zać i tra­fić do rąk czy­tel­ni­czek i czy­tel­ni­ków na począt­ku 2019 roku (w opcji wysył­ki pocz­to­wej lub odbio­ru oso­bi­ste­go).

Dodatkowe informacje

roz­miar

20 x 25 x 2 cm

waga

0,8 kg

okład­ka

mięk­ka

papier

eko­lo­gicz­ny, nie­po­cho­dzą­cy z wycin­ki

druk

kolo­ro­wy: zdję­cia, ilu­stra­cje, gra­fi­ki, wykre­sy

isbn

978−83−951032−0−9

Komentarz

  1. DO ODBIORU OSOBISTEGO
    TEMAT: DYSTRYBUCJA

    W nor­mal­nym try­bie książ­ka za dodat­ko­wą opła­tą (10 zł) będzie roz­sy­ła­na na poda­ny w zamó­wie­niu adres albo za dar­mo do odbio­ru oso­bi­ste­go. Ta dru­ga opcja kie­ro­wa­na jest przede wszyst­kim do zna­jo­mych, z któ­ry­mi się widu­je­my :-) ale mogą na nią zde­cy­do­wać się rów­nież inne oso­by, bo w pla­nach mamy pro­mo­cyj­ne tour­née po dużych mia­stach Pol­ski zaraz po uka­za­niu się książ­ki, czy­li na począt­ku roku 19-go będzie moż­li­wość odbio­ru oso­bi­ste­go w War­sza­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Kato­wi­cach, Kra­ko­wie i Lubli­nie..

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *