Warsztaty Zachowywania Starych Odmian – Webinar

25,00 

bilet wspar­cia

Kate­go­ria:

Opis

Wyku­pie­nie bile­tu wspar­cia daje moż­li­wość zalo­go­wa­nia się na plat­for­mie Zoom w tzw. poko­ju webi­na­ro­wym, dzię­ki cze­mu moż­na uczest­ni­czyć na żywo w cza­cie z uczest­nicz­ka­mi i uczest­ni­ka­mi oraz zada­wać pyta­nia pro­wa­dzą­ce­mu.

W cenie bile­tu nagra­nie webi­na­ru oraz zapis cza­tu do dys­po­zy­cji po emi­sji, któ­ra odbę­dzie się 14 kwiet­nia (w nie­dzie­lę) o godz. 18-tej. Prze­wi­dy­wa­ny czas pół­to­ra do dwóch godzin.

Link do poko­ju webi­na­ro­we­go wysła­ny będzie na parę dni przed pla­no­wa­nym webi­na­rem.

Wyma­ga­nia sprzę­to­we: dobre (sta­bil­ne) łącze inter­ne­to­we, kom­pu­ter z dźwię­kiem i spraw­ną kla­wia­tu­rą :) Korzy­sta­nie z plat­for­my Zoom  1)↓ wyma­ga zain­sta­lo­wa­nia lek­kie­go opro­gra­mo­wa­nia (dzie­je się to auto­ma­tycz­nie, za zgo­dą użyt­kow­ni­ka, po klik­nię­ciu lin­ku).
____________
Wię­cej infor­ma­cji o webi­na­rze na wyda­rze­niu Fb lub na stro­nie.

   [ + ]

1. Zoom to pro­sty pro­gram słu­żą­cy do inter­ne­to­wych tele­kon­fe­ren­cji i webi­na­rów

Dodatkowe informacje

pro­wa­dzą­cy

Ben Lazar

emi­sja

14 kwiet­nia 2019, godz. 18.00

czas

1,5 – 2 godzi­ny

Możesz lubić także…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *