Wprowadzenie do permakultury

60,00 

cena pod­sta­wo­wa

Kate­go­ria:

Opis

Cena pod­sta­wo­wa to cena w jakiej książ­ka będzie dostęp­na po zakoń­cze­niu przed­sprze­da­ży i zamknię­ciu opcji kup­na ze wspar­ciem, do cze­go zachę­ca­my :) Oka­zja, by zna­leźć się w książ­ce na stro­nie pamiąt­ko­wej w zacnym gro­nie osób, któ­re przy­czy­ni­ły się do wyda­nia tego fun­da­men­tal­ne­go pod­ręcz­ni­ka, już się nie powtó­rzy 1)↓.

Zgod­nie z pla­nem książ­ka ma się uka­zać i tra­fić do rąk czy­tel­ni­czek i czy­tel­ni­ków na począt­ku 2020.


 • Dla­cze­go pro­po­nu­je­my taką cenę?
 • Wszyst­ko o pro­jek­cie wyda­nia Intro­duc­tion to Per­ma­cul­tu­re po pol­sku
 •    [ + ]

  1. opcja kup­na ze wspar­ciem pro­jek­tu będzie moż­li­wa do momen­tu zło­że­nia książ­ki do dru­ku, potem lista zosta­nie zamknię­ta.

  Dodatkowe informacje

  roz­miar

  20 x 25 x 2 cm

  waga

  1 kg

  okład­ka

  mięk­ka

  papier

  eko­lo­gicz­ny, nie­po­cho­dzą­cy z wycin­ki

  druk

  czar­no-bia­ły: ilu­stra­cje, gra­fi­ki, wykre­sy

  isbn

  wysył­ka

  do ceny nale­ży doli­czyć kosz­ty wysył­ki

  Możesz lubić także…

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *