Wprowadzenie do permakultury

90,00 

cena ze wspar­ciem wyda­nia

Kate­go­ria:

Opis

W cenę ze wspar­ciem wcho­dzi książ­ka: Wpro­wa­dze­nie do per­ma­kul­tu­ry Bil­la Mol­li­so­na plus dodat­ko­wa war­tość spo­łecz­ne­go wspar­cia pro­jek­tu wyda­nia po pol­sku tego fun­da­men­tal­ne­go pod­ręcz­ni­ka.

Nazwi­ska osób, któ­re kupią książ­kę w cenie 90 zł 1)↓ zosta­ną wydru­ko­wa­ne na stro­nie pamiąt­ko­wej zaraz po tytu­ło­wej. Będzie to trwa­ła for­ma gra­ty­fi­ka­cji mają­ca rów­nież na celu kon­so­li­da­cję spo­łecz­no­ści per­ma­kul­tu­ro­wej w Pol­sce.

Zgod­nie z pla­nem książ­ka ma się uka­zać i tra­fić do rąk czy­tel­ni­czek i czy­tel­ni­ków na począt­ku 2020.


 • Dla­cze­go pro­po­nu­je­my taką cenę?
 • Wszyst­ko o pro­jek­cie wyda­nia Intro­duc­tion to Per­ma­cul­tu­re po pol­sku
 •    [ + ]

  1. opcja kup­na ze wspar­ciem pro­jek­tu będzie moż­li­wa do momen­tu zło­że­nia książ­ki do dru­ku, potem zamy­ka­my listę.

  Dodatkowe informacje

  roz­miar

  20 x 25 x 2 cm

  waga

  1 kg

  okład­ka

  mięk­ka

  papier

  eko­lo­gicz­ny, nie­po­cho­dzą­cy z wycin­ki

  druk

  czar­no-bia­ły: ilu­stra­cje, gra­fi­ki, wykre­sy

  isbn

  wysył­ka

  do ceny nale­ży doli­czyć kosz­ty wysył­ki

  Możesz lubić także…