Ogród Gai podręcznik przydomowej permakultury wkrótce po polsku!


dnia 16 grudnia 18
Dzi­siaj zosta­ła zamknię­ta lista zacne­go gro­na Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków Gai :-) Książ­ka jest już w skła­dzie, koń­czy­my redak­cję i korek­tę. Wysył­kę do dru­ku pla­nu­je­my w pierw­szym tygo­dniu stycz­nia, więc książ­ka powin­na dotrzeć do sza­now­nych adre­sa­tek i adresatów/klientów w poło­wie pierw­sze­go mie­sią­ca roku 19-go.


dnia 18 października 18
Uwa­ga! Z powo­du nie­prze­wi­dzia­nych kom­pli­ka­cji, zapo­wiedź, że książ­ka uka­że się przed świę­ta­mi sta­nę­ła pod dużym zna­kiem zapy­ta­nia.. Dla­te­go jeśli ktoś chce kupić książ­kę na pre­zent pod cho­in­kę :-) niech się dwa razy zasta­no­wi.. Wię­cej info o obec­nej sytu­acji pod lin­kiem.


dnia 10 maja 18
Hej Wam! Uru­cha­mia­my przed­sprze­daż naj­lep­sze­go pod­ręcz­ni­ka do przy­do­mo­wej per­ma­kul­tu­ry – książ­ki, któ­rej nie może nie być po pol­sku. 1)↓

Wydaw­nic­two Permakultura.Edu posia­da wyku­pio­ną licen­cję na wyda­nie pol­skiej wer­sji. Tłu­ma­cze­nie jest już w toku, mamy pro­jekt okład­ki, wkrót­ce zaj­mie­my się skła­dem (lay­out będzie iden­tycz­ny z ory­gi­na­łem – otrzy­ma­li­śmy otwar­te pli­ki). Książ­ka będzie wydru­ko­wa­na na dobrej jako­ści papie­rze nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki, w mięk­kiej opra­wie. Zawie­ra zdję­cia i kolo­ro­we ilustracje..

Zgod­nie z pla­nem książ­ka wyj­dzie i tra­fi do Waszych rąk 2)↓ na począt­ku roku 2019.
 Pro­si­my o wspar­cie reali­za­cji nasze­go przed­się­wzię­cia udo­stęp­nie­nia po pol­sku tego przy­dat­ne­go źró­dła wie­dzy. Możesz pomóc poprzez kup­no książ­ki w przed­sprze­da­ży – dostęp­ne dwie opcje ceno­we – wię­cej poni­żej(orien­ta­cyj­ne kosz­ty wyda­nia)

O KSIĄŻCE:
Kie­dy wyszła po raz pierw­szy w 2009 roku Gaia­’s Gar­den (Ogrod Gai) pobu­dzi­ła wyobraź­nię ame­ry­kań­skich ogrod­ni­ków poka­zu­jąc jak zre­ali­zo­wać w małej przy­do­mo­wej ska­li głów­ne prze­sła­nie per­ma­kul­tu­ry: pra­ca z natu­rą a nie prze­ciw niej skut­ku­je pięk­niej­szy­mi, bogat­szy­mi i bar­dziej odpor­ny­mi ogro­da­mi. Bar­dzo dobrze przy­ję­ta w eko-ogrod­ni­czym śro­do­wi­sku książ­ka zaowo­co­wa­ła dru­gim popra­wio­nym i pogłę­bio­nym wyda­niem (będą­cym pod­sta­wą nasze­go tłu­ma­cze­nia), w któ­rym per­ma­kul­tu­ro­we podej­ście zosta­ło roz­sze­rzo­ne o kon­tekst przed­miej­skich i miej­skich potrzeb.

↑ Pro­jekt naszej okład­ki na pod­sta­wie zdję­cia z ame­ry­kań­skie­go ory­gi­na­łu. Autor­ka: Pau­li­na Zielona


Wie­le osób błęd­nie myśli, że eko­lo­gicz­ne ogrod­nic­two, któ­re obej­mu­je upra­wę sze­ro­kiej gamy roślin użyt­ko­wych w tym jadal­nych, może odby­wać się tyl­ko w dużej ska­li gospo­dar­stwa. Jak poka­zu­je Toby Hemen­way, stwo­rze­nie „przy­do­mo­we­go eko­sys­te­mu” nie jest trud­ne, zaś budo­wa ogro­do­wej spo­łecz­no­ści koope­ru­ją­cych roślin i zwie­rząt może być cie­ka­wą i nie­ba­nal­ną zaba­wą, zwłasz­cza pod wzglę­dem: pod­trzy­my­wa­nia żyzno­ści oraz budo­wy gle­by, prze­chwy­ty­wa­nia i gospo­da­ro­wa­nia wodą w tere­nie, two­rze­nia sie­dlisk dla poży­tecz­nych owa­dów, pta­ków i zwie­rząt, oraz leśne­go ogro­du sezo­no­wych owo­ców, orze­chów i innych jagód :-)

Popra­wio­ne i zak­tu­ali­zo­wa­ne dru­gie wyda­nie zawie­ra dodat­ko­wy roz­dział doty­czą­cy per­ma­kul­tu­ry miej­skiej, pomy­śla­ny spe­cjal­nie o ludziach w mia­stach i na przed­mie­ściach, gdzie dys­po­nu­je­my zazwy­czaj ogra­ni­czo­ną prze­strze­nią. Nie­za­leż­nie od roz­mia­rów podwór­ka czy ogro­du, sto­su­jąc pod­sta­wo­we zasa­dy per­ma­kul­tu­ry wyło­żo­ne w książ­ce możesz pod­nieść bio­róż­no­rod­ność czy­niąc eko­sys­tem ogro­du bar­dziej natu­ral­nym, wydaj­niej­szym i pięk­niej­szym. Co naj­waż­niej­sze zapro­po­no­wa­ny przez Toby­ego per­ma­kul­tu­ro­wy ogród ma tę zale­tę nad innym, że doma­ga się mniej­sze­go wysił­ku i nakła­du pra­cy przy jego utrzy­ma­niu w zdro­wiu i urodzie :-)

DANE AMERYKAŃSKIEGO ORYGINAŁU (DRUGIEGO WYDANIA): 328 stron, w tym kolo­ro­we zdję­cia i ilustracje.
Roz­miar: 20 x 25 cm.
Wydaw­ca: Chel­sea Gre­en Publi­shing

O AUTORZE:
Toby Hemen­way był auto­rem pierw­szej waż­nej książ­ki poświę­co­nej per­ma­kul­tu­rze w Ame­ry­ce Pół­noc­nej, Gaia­’s Gar­den: A Guide to Home-Sca­le Per­ma­cul­tu­re, jak rów­nież The Per­ma­cul­tu­re City. Po uzy­ska­niu dyplo­mu z bio­lo­gii od Tufts Uni­ver­si­ty, Toby przez wie­le lat pra­co­wał jako badacz w dzie­dzi­nie gene­ty­ki i immu­no­lo­gii, naj­pierw w labo­ra­to­riach aka­de­mic­kich na Harvar­dzie i na Uni­ver­si­ty of Washing­ton w Seat­tle, a następ­nie w Immu­nex, dużej fir­mie zaj­mu­ją­cej się bio­tech­no­lo­gią medycz­ną. Mniej wię­cej w tym cza­sie, nie­za­do­wo­lo­ny z kie­run­ku w jakim podą­ża bio­tech­no­lo­gia, odkrył per­ma­kul­tu­rę, podej­ście pro­jek­to­we opar­te na zasa­dach etycz­nych, któ­re two­rzy zrów­no­wa­żo­ne kra­jo­bra­zy, sie­dli­ska i miej­sca pra­cy. To był prze­ło­mo­wy moment w jego karie­rze, odtąd Toby i jego żona poświę­ci­li się budu­jąc per­ma­kul­tu­rę wiej­ską w połu­dnio­wym Ore­go­nie. W latach 1999–2004 Toby był redak­to­rem naczel­nym Per­ma­cul­tu­re Acti­vist cza­so­pi­sma poświę­co­ne­go eko­lo­gicz­nym pro­jek­tom i zrów­no­wa­żo­ne­mu roz­wo­jo­wi. Uczył per­ma­kul­tu­ry, kon­sul­to­wał i wykła­dał na temat eko­lo­gicz­ne­go desi­gnu w całym kra­ju, a jego tek­sty poja­wi­ły się w cza­so­pi­smach takich jak Who­le Earth Review, Natu­ral HomeKit­chen Gar­de­ner. Toby zmarł w 2016 roku.

Stro­na Toby Hemen­waya: http://tobyhemenway.com/


PRZEDSPRZEDAŻ „OGRODU GAI”:
Kupu­jąc książ­kę w przed­sprze­da­ży poma­gasz ją wydać! Dwie opcje ceno­we: (dla­cze­go tyle?)

 • cena ze wspar­ciem wyda­nia: 120 zł – już nieaktualna
  (oso­by, któ­re kupią książ­kę do 16-go grud­nia 3)↓ ich nazwi­ska zosta­ną wydru­ko­wa­ne na stro­nie pamiąt­ko­wej zaraz po tytu­ło­wej w zacnym gro­nie Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków Gai w „trwal­szej niż ze spi­żu” podzię­ce i gra­ty­fi­ka­cji za wspar­cie wyda­nia książki)
 • cena pod­sta­wo­wa: 80 złprzejdź do kio­sku i kup książkę

Nazwi­ska osób, któ­re kupi­ły książ­kę za 120 zł w przed­sprze­da­ży do 16-go grudnia’18 znaj­dą się w książ­ce na spe­cjal­nej stro­nie, zaraz po tytu­ło­wej, dedy­ko­wa­nej gru­pie pol­skich Ogrod­ni­czek i Ogrod­ni­ków Gai :-) Patrz lista.


  Akcep­tu­ję prze­twa­rza­nie i prze­cho­wy­wa­nie danych w bazie Permakultura.Edu.PL zgod­nie z wymo­ga­mi RODOpoli­ty­ką pry­wat­no­ści.

  Refe­ren­ces
  1 ze wzglę­du na ilość wzno­wień i tłu­ma­czeń, Ogród Gai (Gaia­’s Gar­den) to naj­lep­szy pod­ręcz­nik do per­ma­kul­tu­ry. Naj­lep­szy na świecie!
  2 za dodat­ko­wą opła­tą książ­ka będzie roz­sy­ła­na pocz­tą na poda­ny w zamó­wie­niu adres lub bez­płat­nie do odbio­ru oso­bi­ste­go..
  3 16-go grudnia’18 zamy­ka­my listę osób któ­rych nazwi­ska znaj­dą się na stro­nie gru­py wspar­cia pol­skie­go pierw­sze­go wyda­nia, potem książ­ka idzie do druku..

  Komentarze

  1. ORIENTACYJNE KOSZTY WYDANIA (z 20 MAJA 18):

   1. licen­cja: $1500 (ok. 5500 zł)
   2. tłu­ma­cze­nie: 7000 zł - pro­fe­sjo­nal­ne z dobrą redakcją
   3. opra­wa gra­ficz­na i skład: 2000 zł
   4. druk (500 egz): 20 000 zł - zale­ży nam na jako­ści wyda­nia, na dobrym papie­rze nie­po­cho­dzą­cym z wycinki.
   razem: 34 500 zł (trzy­dzie­ści czte­ry tysią­ce pięćset)


   Roz­li­cze­nie finan­so­we z 22 września’18


   Uak­tu­al­nio­ne kosz­ty wyda­nia z 30 grudnia

  2. DLACZEGO PROPONUJEMY TAKĄ CENĘ?
   DLACZEGO KSIĄŻKA NIE JEST TAŃSZA

   1. zale­ży nam na naj­wyż­szej jako­ści wyda­nia na papie­rze eko­lo­gicz­nym (nie­po­cho­dzą­cym z wycin­ki), z kolo­ro­wym dru­kiem, bo w książ­ce mamy zdję­cia ogrodów.

   2. bio­rąc pod uwa­gę kosz­ty wyda­nia (patrz wyżej), aby nasz pro­jekt udo­stęp­nie­nia Gaia­’s Gar­den po pol­sku zamknął się bez strat, przy cenie pod­sta­wo­wej 80 zł, nale­ży sprze­dać 432 książ­ki. Jeśli cena była­by niż­sza np. 60 zł, wte­dy ilość egzem­pla­rzy do sprze­da­nia, zanim wydaw­nic­two cokol­wiek zaro­bi rośnie do 575.. – zwa­żyw­szy „niszo­wość” śro­do­wi­ska per­ma w Pol­sce jest to nie­ma­łe wyzwa­nie. Kupu­jąc książ­kę ze wspar­ciem, obni­żasz nam nie­co poprzeczkę ;-)

   3. cena pod­sta­wo­wa 80 zł za książ­kę dobrze wyda­ną i war­to­ścio­wą, z ogrom­ną ilo­ścią wie­dzy i wska­zó­wek (330 stron), za pod­ręcz­nik, do któ­re­go będzie­my czę­sto się­gać (i do któ­re­go wyda­nia się przy­ło­ży­li­śmy: 120 zł) to wca­le nie jest dużo :-)

  3. DO ODBIORU OSOBISTEGO
   TEMAT: DYSTRYBUCJA

   W nor­mal­nym try­bie książ­ka za dodat­ko­wą opła­tą (10 zł) będzie roz­sy­ła­na na poda­ny w zamó­wie­niu adres albo za dar­mo do odbio­ru oso­bi­ste­go. Ta dru­ga opcja kie­ro­wa­na jest przede wszyst­kim do zna­jo­mych, z któ­ry­mi się widu­je­my :-) ale mogą na nią zde­cy­do­wać się rów­nież inne oso­by, bo w pla­nach mamy pro­mo­cyj­ne tour­née po dużych mia­stach Pol­ski zaraz po uka­za­niu się książ­ki, czy­li na począt­ku roku 19-go będzie moż­li­wość odbio­ru oso­bi­ste­go w War­sza­wie, Pozna­niu, Wro­cła­wiu, Kato­wi­cach, Kra­ko­wie i Lublinie..

   Poza tym zasta­na­wia­my się nad orga­ni­za­cją alter­na­tyw­nej sie­ci dys­try­bu­cji (na przy­kład w miej­scach takich jak Spół­dziel­nia Ogni­wo, czy Amba­sa­da Kra­ko­wian). Odpo­wied­ni­mi miej­sca­mi wyda­ją nam się koope­ra­ty­wy spo­żyw­cze takie jak np. „Dobrze” w War­sza­wie.. Jeśli uda nam się wejść we współ­pra­cę, będzie­my Was informować.
    Jeśli przy­cho­dzi Ci jakiś pomysł – napisz do nas.

  4. Spra­woz­da­nie finan­so­we pro­jek­tu Ogród Gai
   - pro­jek­tu wyda­nia pol­skiej wer­sji Gaia­’a Gar­den Toby Hemenwaya
   na dzień 22 września’18 – 136 dni od począt­ku akcji (10 maja’18)
   i na 79 dni przed zamknię­ciem przedsprzedaży.


   Przed­sprze­da­nych pod­ręcz­ni­ków: 173 egzemplarzy
   ze wspar­ciem (120 zł): 130 egz.
   w cenie pod­sta­wo­wej (80 zł): 43 egz.
   daje sumę: 19 040 zł

   Orien­ta­cyj­ne kosz­ty wyda­nia: 34 500 zł – dla­cze­go tyle?
   bra­ku­je: 15 460 zł czy­li 194 egz.
   - licząc w cenie pod­sta­wo­wej 80 zł


   Każ­da książ­ka kupio­na ze wspar­ciem (120 zł) obni­ża poprzecz­kę wyze­ro­wa­nia kosz­tów przed­się­wzię­cia. Przy cenie pod­sta­wo­wej 80 zł za książ­kę, dla wyze­ro­wa­nia kosz­tów trze­ba było sprze­dać 432 egz. – na dzi­siaj dzię­ki wspar­ciu próg obni­żo­ny został do 366 egz..
    Z 500 egz. pla­no­wa­ne­go nakła­du pod­ręcz­ni­ka pozo­sta­je 134 egz. Sprze­daż tych ksią­żek w cenie pod­sta­wo­wej daje sza­co­wa­ny zysk Wydaw­nic­twa w wyso­ko­ści 10 720 zł minus 18% podat­ku od dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej dla naszej Rze­czy­po­spo­li­tej.. Pozo­sta­je 8790 zł.

   Cały dochód prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz Suwe­ren­no­ści Żywnościowej..
    Oczy­wi­ście o ten dochód trze­ba będzie się posta­rać roz­pro­wa­dza­jąc książ­ki, dla­te­go z mojej stro­ny mogę zagwa­ran­to­wać Wam nie­ustan­ną pro­mo­cję tematu :-)


   Zale­ży Ci na roz­wo­ju per­ma­kul­tu­ry? Chcesz pomóc?
   Kup książ­kę ze wspar­ciem! lub w cenie pod­sta­wo­wej.


   Earth Care, People Care, Fair Share!

  5. UAKTUALNIONE KOSZTY WYDANIA (z 30 WRZEŚNIA 18):

   1. licen­cja Chel­sea Gre­en Publi­shing: $1500
   2. tłu­ma­cze­nie Kasia Byłów: 7000 zł
   3. korek­ta Ewa Malec: …?
   4. okład­ka Pau­li­na Zie­lo­na: 1000 zł
   5. skład Pame­la Rud­nik: 1000 zł
   6. druk Arka Cie­szyn (nakład 500 egz): 22 500 zł - wyso­ka jakość wyda­nia, na papie­rze nie­po­cho­dzą­cym z wycinki.
   razem: 37 000 zł (trzy­dzie­ści sie­dem tysięcy)


   Roz­li­cze­nie finan­so­we z 22 września’18


   Uak­tu­al­nio­ne kosz­ty wyda­nia z 30 grudnia

  6. Wczo­raj tj. 17 paź­dzier­ni­ka (na 35 dni przed pla­no­wa­nym zamknię­ciem przed­sprze­da­ży 20.11) nie­ocze­ki­wa­nie i mimo wcze­śniej­szych zapew­nień, że wszyst­ko idzie zgod­nie z pla­nem, z pro­jek­tu wyco­fa­ła się tłu­macz­ka Kasia.. Jest mi bar­dzo przy­kro.. Uka­za­nie się książ­ki Ogród Gai przed świę­ta­mi sta­nę­ło pod zna­kiem zapy­ta­nia. Trud­no będzie wyro­bić się na czas, mimo, że od razu zosta­ło roz­po­czę­te poszu­ki­wa­nie zastęp­cy (zastęp­ców, bo spró­bu­je­my dotrzy­mać ter­mi­nu anga­żu­jąc w try­bie emer­gen­cy kil­ka tłumaczek/tłumaczy..

   Jeże­li w wyni­ku zagro­że­nia nie­do­trzy­ma­niem umo­wy, ktoś poczuł się w tej chwi­li nie­kom­for­to­wo co do zre­ali­zo­wa­nej już przed­pła­ty na książ­kę i chce zwro­tu kasy, niech od razu to zgła­sza (kontakt@permakultura.edu.pl). Pie­nią­dze będą nie­zwłocz­nie z powro­tem.

   Sytu­acja z wyda­niem pod­ręcz­ni­ka na ten moment ogól­nie wyglą­da tak, że wła­śnie z powo­du zebra­nych przed­płat, książ­ką musi uka­zać się w tym roku kalen­da­rzo­wym – cho­dzi nie tyl­ko o zaufa­nie, rów­nież o roz­li­cze­nia podat­ko­we – ina­czej kata­stro­fa :-) dlatego…
   Wszyst­kich zanie­po­ko­jo­nych chcę poin­for­mo­wać, że pra­cu­je­my nad roz­wią­za­niem pro­ble­mu. Liczę na Wasze wspar­cie men­tal­ne: da się zro­bić, książ­ka wyj­dzie po pol­sku i nawet jeśli z opóź­nie­niem, na pew­no będzie, jeśli nie na świę­ta, to jesz­cze w tym albo zaraz na począt­ku przy­szłe­go roku 2019.


   aktualizacja 22 października
   Książ­ki nie będzie na czas, by tra­fi­ła jako pre­zent „pod cho­in­kę”, ale chce­my Was uspo­ko­ić zapew­nia­jąc, że panu­je­my nad sytu­acją, zastęp­cy Kasi tłu­macz­ki już pra­cu­ją nad dal­szy­mi czę­ścia­mi „Ogro­du” :)
   Książ­ka na pew­no uka­że się w tym roku kalen­da­rzo­wym, przed­sprze­daż pozo­sta­je otwar­ta, tyle że ter­min zosta­nie wydłużony :)

  7. UAKTUALNIONE KOSZTY WYDANIA (z 30 GRUDNIA 18):

   1. licen­cja Chel­sea Gre­en Publi­shing: $1500
   2. tłu­ma­cze­nie Ada Jarosz i Roger Urba­no­wicz: 5000 zł
   3. korek­ta Bar­tosz Szpoj­da: 900 zł
   4. okład­ka Pau­li­na Zie­lo­na: 1000 zł
   5. gra­fi­ka, skład, nad­zór dru­ku Pame­la Rud­nik: 3000 zł
   6. poda­tek od wyna­gro­dzeń PIT‑4: 1620 zł
   7. rekla­ma Fb: 1000 zł
   8. druk Arka Cie­szyn (nakład 500 egz): 22 500 zł - wyso­ka jakość wyda­nia, na papie­rze nie­po­cho­dzą­cym z wycinki.

   razem: 40 500 zł (czter­dzie­ści tysię­cy pięćset)


   Chcesz pomóc?
   Kup książ­kę ze wspar­ciem! lub w cenie pod­sta­wo­wej.

  8. Cały dochód wydaw­nic­twa Permakultura.Edu.PL prze­zna­czo­ny jest na roz­wój per­ma­kul­tu­ry w Pol­sce, pod­no­sze­nie eko­lo­gicz­nej świa­do­mo­ści spo­łecz­nej i wspie­ra­nie ini­cja­tyw na rzecz suwe­ren­no­ści żywnościowej..
    Wyda­nie książ­ki Ogród Gai ma to wła­śnie na celu.

  Leave a Reply