Ptasia Dolina Danuta Nowak | Nowa Wieś Wielka, Paszowice

Nasze gospo­dar­stwo Pta­sia Doli­na będzie zaj­mo­wa­ło się sze­ro­ko poję­tą edu­ka­cją arty­stycz­no- przy­rod­ni­czą. Poprzez teatr, śpiew, taniec do edu­ka­cji przy­rod­ni­czej, eko­lo­gicz­nej, zwią­za­nej ze zrów­no­wa­żo­nym roz­wo­jem, suwe­ren­no­ścią żyw­no­ścio­wą i spra­wie­dli­wo­ścią spo­łecz­ną. Będzie­my też wspie­rać oso­by pra­gną­ce zamiesz­kać na wsi. Obec­nie koń­czy­my remont domu i sal warsz­ta­to­wych, przy­go­to­wu­je­my ogród, będzie­my budo­wać kur­nik i pla­nu­je­my nasa­dze­nie sta­rych odmian drzew owo­co­wych. Pomi­mo iż remont trwa uda­ło się nam zor­ga­ni­zo­wać w naszej prze­strze­ni kil­ka spo­tkań, w tym wspól­ne robie­nie tyn­ków gli­nia­nych, czy kolę­do­wa­nie we wsi. Pra­gnie­my aby Pta­sia Doli­na sta­ła się miej­scem spo­tkań i wymia­ny doświad­czeń dla przy­rod­ni­ków, rol­ni­ków, arty­stów oraz dzie­ci i mło­dzie­ży wraz z ich rodzi­na­mi. Two­rzy­my spo­łecz­ność ludzi, dla któ­rych waż­ny jest sza­cu­nek dla wszyst­kich istot zamiesz­ku­ją­cych Ziemię.

Infra­struk­tu­ra: Dys­po­nu­je­my 3 poko­ja­mi (jest szan­sa na dwa dodat­ko­we – 4 oso­bo­wy i 2 oso­bo­wy do koń­ca maja) z ok. 7 miej­sca­mi noc­le­go­wy­mi (lub wię­cej jeśli oso­by spa­ły­by na kari­ma­tach) oraz zaadap­to­wa­nym stry­chem z nową drew­nia­ną pod­ło­gą z miej­sca­mi noc­le­go­wy­mi dla ok. 15 ‑20 osób. Strych może też słu­żyć jako sala zaję­cio­wa. Dodat­ko­wo przy­go­to­wy­wa­ne są 3 sale warsz­ta­to­we w pomiesz­cze­niach sto­do­ły. W budyn­ku mamy też kuch­nię a w niej piec kaflo­wy opa­la­ny drew­nem oraz kuchen­kę gazo­wą, jadal­nię, łazien­ki – prysz­ni­ce i toa­le­ty. Ist­nie­je moż­li­wość roz­bi­cia namio­tów (teren ok. 0,5 ha) 

Oko­li­ca: Pogó­rze Kaczaw­skie, gdzie poło­żo­ne jest nasze gospo­dar­stwo, przed woj­ną nale­ża­ło do Nie­miec. W więk­szo­ści w oko­li­cy zacho­wa­ła się przed­wo­jen­na nie­miec­ka archi­tek­tu­ra wraz ze sta­ry­mi sada­mi. Teren ten nazy­wa­ny jest Kra­iną Wyga­słych Wul­ka­nów ze wzglę­du na dzie­je geo­lo­gicz­ne tego obsza­ru, gdzie jesz­cze 30 milio­nów lat temu były tu aktyw­ne wulkany.
Obec­nie ten rejon jest bar­dzo aktyw­ny spo­łecz­nie, w samej wsi dzia­ła sto­wa­rzy­sze­nie, ora­ni­zo­wa­ne są festy­ny – Świę­to Praw­dziw­ka i Śliw­ki Węgier­ki, a w gmi­nie Świę­to Pie­ro­gów. Dzia­ła tu pro­gram Odno­wy Wsi Dol­no­ślą­skiej oraz pręż­na LGD Part­ner­stwo Kaczawskie.
Wokół naszej wsi znaj­du­ją się 3 wąwo­zy, w tym dwa z nich to rezer­wa­ty przy­ro­dy. Wieś oto­czo­na pola­mi i lasami.

Doświad­cze­nie z per­ma­kul­tu­rą: Tak, wraz z mężem 7 lat temu zało­ży­li­śmy ogród per­ma­kul­tu­ro­wy w woj. łódz­kim, gdzie obec­nie miesz­ka­my. Nasze plo­ny star­cza­ły dla nas i naszych przy­ja­ciół do wcze­snej wio­sny a prze­two­ry do kolej­ne­go sezonu.
Na nowym miej­scu, w Pta­siej Doli­nie, w zeszłym roku wraz z remon­tem zaczę­li­śmy budo­wę ogro­du per­ma­kul­tu­ro­we­go, któ­ry wyma­ga jesz­cze roz­bu­do­wy ale już dał nam nie­wiel­kie plony.
Cały czas zgłę­bia­my wie­dzę odno­śnie per­ma­kul­tu­ry, zbio­ru nasion itp.

Żyw­ność: Jak pisa­łam wcze­śniej, nasz ogród daje duże plo­ny i i z pew­no­ścią wyży­wi­my naszych gości. Ewen­tu­al­nie nasze zbio­ry uzu­peł­ńi­my o lokal­ne produkty.
Die­ta wege­ta­riań­ska jest naszym spo­so­bem odży­wia­nia od ponad 25 lat więc jest dla nas naturalna.
Orga­ni­zu­je­my też wege­ta­riań­skie obo­zy dla dzie­ci i młodzieży.

Cze­go oczekujesz:
Każ­de spo­tka­nie z ludź­mi o war­to­ściach bli­skich nam jest waż­ne dla nas, roz­wi­ja­ją­ce. Zosta­wia też w prze­strze­ni ener­gię, któ­ra pozwo­li pięk­nie kwit­nąć naszej ziemi.
Z pew­no­ścią jest to też świet­na moż­li­wość na wymia­nę doświad­czeń, współpracę.

Leave a Reply