Rancho Stokrotka

Warsz­ta­ty ze szko­le­nia zwie­rząt, któ­rych uczest­ni­cy zdo­by­wa­ją
prak­tycz­ne umie­jęt­no­ści szko­ląc kur­cza­ki. Skon­cen­tro­wa­nie się na
zwie­rzę­ciu mode­lo­wym pozwa­la uchwy­cić isto­tę szko­le­nia i sku­pić się na wła­snych błę­dach bez ryzy­ka, że będą one w przy­szło­ści źró­dłem pro­ble­mów. Dodat­ko­wo kury nie da się do nicze­go zmu­sić co wyma­ga od tre­ne­ra kre­atyw­no­ści i nie­sza­blo­no­we­go podej­ścia.

Dodaj komentarz