Rancho Stokrotka

Nasze rabat­ki póź­nym latem. Każ­dy kawa­łek zie­mi jest wyko­rzy­sta­ny.
Gdy zbie­rze­my warzy­wa z jakie­goś frag­men­tu rabat­ki to na to miej­sce od razu sadzi­my nowe (np. na miej­sce po mar­chew­ce wsa­dza­my kapu­stę pekiń­ską).

Dodaj komentarz