Rancho Stokrotka

Na warsz­ta­tach poświę­co­nych per­ma­kul­tu­rze sadzi­my część roz­sad w spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych rabat­kach. Naj­pierw pla­nu­je­my co i gdzie
posa­dzić, a potem… do dzie­ła!

Dodaj komentarz