Rancho Stokrotka

Już w lutym sadzi­my pierw­sze roz­sa­dy, aby wio­sną posa­dzić wszyst­ko w wynie­sio­nych rabat­kach. Dba­my o to, aby rabat­ki nie były mono­kul­tu­ro­we. Nie wszyst­ko jed­nak moż­na posa­dzić obok sie­bie. Są gru­py roślin, któ­re dobrze rosną obok sie­bie (np. mar­chew­ka i cebu­la). Są i takie któ­re się „nie lubią” (np. fasol­ka i cebu­la). Dla­te­go waż­ne jest wcze­śniej­sze zapla­no­wa­nie, co i gdzie posa­dzi­my.

Dodaj komentarz