Regulamin kiosku Permakultura.Edu.PL

1. Pro­si­my o pra­wi­dło­we dane adre­so­we [sprawdź je ↑ rów­nież e‑mail] – w przy­pad­ku błęd­ne­go adre­su, kosz­ty zwro­tu i ponow­nej wysył­ki pono­si kupu­ją­cy.

2. Zwrot pie­nię­dzy za książ­kę moż­li­wy jest po ode­sła­niu nie­usz­ko­dzo­ne­go egzem­pla­rza na koszt kupującego.

przewodnik edukacyjny i praktyczne wskazówki # Nauka Życia z Naturą

WPROWADZENIE DO PERMAKULTURY czyli.. fundamentalny podręcznik projektowania życia w zgodzie z Naturą. Klasyk autorstwa charyzmatycznego prekursora Billa Mollisona..  ↓↓↓

WYDAWNICTWO PermaKultura.Edu.PL