Rośliny w ogrodzie permakulturowym Warsztaty projektowania permakulturowego 2019

Ogro­dy per­ma­kul­tu­ro­we wsła­wi­ły się filo­zo­fią wie­lo­funk­cyj­no­ści i zna­ko­mi­tym wyko­rzy­sta­niem małych prze­strze­ni upraw­nych. Sta­ło się tak m.in. dzię­ki zasto­so­wa­niu tech­nik two­rze­nia gęstej sie­ci współ­za­leż­no­ści mię­dzy rośli­na­mi. Jeśli do tej pory, nie myśle­li­ście o rośli­nach jak o dyna­micz­nych, aktyw­nych akto­rach w teatrze ogro­du, te warsz­ta­ty pomo­gą Wam doj­rzeć kre­atyw­ne meto­dy ich łącze­nia w bio­róż­no­rod­ny i wydaj­ny eko­sys­tem, któ­ry nie raz zasko­czy Was swy­mi możliwościami. 

Na Warsz­ta­tach Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go omó­wi­my funk­cje roślin w upra­wach jadal­nych jako źró­dła mate­rii orga­nicz­nej, np. do mul­czo­wa­nia; roz­pa­trzy­my aspek­ty kuli­nar­ne i zio­ło-lecz­ni­cze; wyko­rzy­sta­nie roślin dla oży­wia­nia i użyź­nia­nia gle­by, two­rze­nia mikro­kli­ma­tów, pod­no­sze­nia bio­róż­no­rod­no­ści przez przy­cią­ga­nie poży­tecz­nych owa­dów.. zasta­no­wi­my się rów­nież nad natu­ral­ny­mi meto­da­mi wzmac­nia­nia odpor­no­ści eko­sys­te­mu a więc rów­nież roślin.

Wie­lo­let­nie upra­wy i rośli­ny jed­no­rocz­ne łączo­ne są czę­sto w pro­jek­tach per­ma­kul­tu­ro­wych w eko­sys­te­my wzo­ro­wa­ne na wie­lo­pię­tro­wo­ści lasu, w tzw. Leśne Ogro­dy (albo Laski Owo­co­we). Na warsz­ta­tach, w ramach szki­co­wa­nia pro­jek­tu gospo­dar­stwa i budo­wy gil­dii 1)↓ prze­ana­li­zu­je­my czyn­ni­ki jakie powin­ni­śmy brać pod uwa­gę roz­miesz­cza­jąc rośli­ny ze wzglę­du na peł­nio­ne przez nie funk­cje w eko­sys­te­mie siedliska. 

Zale­ży nam rów­nież, aby uczest­nicz­ki i uczest­ni­cy wyszli z warsz­ta­tów z pod­sta­wo­wą wie­dzą i umie­jęt­no­ścia­mi zało­że­nia upra­wy jadal­nej, pro­ste­go warzyw­ni­ka czy ogro­du zio­ło­we­go w naj­le­piej zlo­ka­li­zo­wa­nej, przy­do­mo­wej stre­fie gospo­dar­stwa. Nie jest to łatwe w tak krót­kim cza­sie (!), ale posta­ra­my się podzie­lić spraw­dzo­nym ‘zaczy­nem’ dla dal­sze­go zgłę­bia­nia wie­dzy i zachę­cić do odważ­ne­go, twór­cze­go, eks­pe­ry­men­tal­ne­go podej­ścia, bo ogród to dzie­ło autor­skie każ­de­go ogrodnika.

Dla­te­go w czę­ści prak­tycz­nej sku­pi­my się na naj­waż­niej­szych kwe­stiach zakła­da­nia ‘owoc­ne­go’ warzyw­ni­ka, zade­mon­stru­je­my i omó­wi­my: wybór i dosto­so­wa­nie róż­nych typów grzą­dek oraz dobre prak­ty­ki sie­wu, opie­ki nad sadzon­ka­mi, uru­cho­mie­nia suk­ce­sji i upra­wy współ­rzęd­nej w ogro­dzie dla cią­gło­ści plo­no­wa­nia i bio­róż­no­rod­no­ści, przy rów­no­cze­snym mini­ma­li­zo­wa­niu pra­cy. Przy­bli­ży­my też jak pra­co­wać z rośli­na­mi od nasio­na do nasio­na, na przy­kła­dzie kil­ku roślin warzyw­nych, któ­re mają naj­wię­cej funk­cji i zasto­so­wań w ogro­dzie i kuch­ni w naszym klimacie.

Refe­ren­ces
1 gil­dia w ter­mi­no­lo­gii per­ma­kul­tu­ro­wej jest to gru­pa roślin rosną­ca razem, uło­żo­na i wza­jem­nie się wspie­ra­ją­ca ze wzglę­du na peł­nio­ne przez nie eko­sys­te­mo­we funkcje.

Leave a Reply