Rusinowo Siedlisko w niewielkiej wsi w okolicy Świdwina, w centrum Zachodniopomorskiego

Sta­ry ponie­miec­ki dom wraz z zabu­do­wa­nia­mi gospo­dar­czy­mi w przy­ro­dzie.. nie jest to dzi­ka przy­ro­da, cho­ciaż sar­ny łażą po ogro­dzie :) Gospo­dar­stwo zlo­ka­li­zo­wa­ne jest w cen­trum wsi, przy dro­dze, z jed­nej stro­ny sąsia­dem jest kościół (dział­ka duża, spo­koj­na), dru­gi-sklep-obec­nie w remon­cie, trze­cia stro­na to dział­ki rol­ne nale­żą­ce do gospo­dar­stwa, dalej już tyl­ko sad i pola upraw­ne. Na dział­kach rol­nych obec­nie nic nie jest upra­wia­ne, za domem jest sta­ry sad, któ­re­go porząd­ko­wa­nie roz­po­czę­li­śmy w tym sezonie.
 Nasze sie­dli­sko to „dziad­ko­wi­zna”. Wycho­wa­ło się tu poko­le­nie naszych rodzi­ców, a teraz my chce­my dać temu miej­scu nowe życie. Nie chce­my zamy­kać go tyl­ko dla sie­bie. Chcie­li­by­śmy, aby było otwar­te na roż­ne­go typu wyda­rze­nia i ini­cja­ty­wy. Sie­dli­sko ma spe­cy­ficz­ną zabu­do­wę i róż­no­rod­ne ukształ­to­wa­nie tere­nu wokół… Sta­wia­my na wyko­rzy­sta­nie moż­li­wo­ści i poten­cja­łu tego miej­sca… Stro­me skar­py, malut­ki las kil­ka metrów przy domu, pół­noc­na część cha­ty pra­wie zagłę­bio­na w grun­cie, no i gle­ba-nie­zbyt żyzna, lek­ka. Jed­nak jak już się prze­ko­na­li­śmy, wypo­czę­ta i chęt­na rodzić plo­ny, tyl­ko trze­ba się nią zająć.
 Przez trzy mie­sią­ce dzia­ła­ła tu sym­pa­tycz­na para z kil­ku­let­nim synem. Był to ich począ­tek z ogrod­nic­twem, jed­nak pora­dzi­li sobie cał­kiem dobrze jak na nowi­cju­szy. I two­rzy­li ogród w duchu per­ma­kul­tu­ro­wym, co bar­dzo nas cieszyło.

Ogród na wła­sne potrze­by pro­wa­dzi­my przy domu „na gór­ce”, gdzie miesz­ka­my. Mamy tu inna gle­bę, nie­co inną wysta­wę, sto­su­je­my wie­le metod per­ma­kul­tu­ro­wych, bli­ska nam jest idea ogrod­nic­twa eko­lo­gicz­ne­go, sta­ra­my się też zwra­cać uwa­gę na bio­dy­na­mi­kę, jed­nak z bra­ku cza­su nie zawsze się to uda­je. Cią­gle eks­pe­ry­men­tu­je­my i spraw­dza­my róż­ne meto­dy u sie­bie, nie sto­su­je­my syn­te­tycz­nych nawo­zów ani środ­ków ochro­ny roślin. Nawo­zi­my gno­jów­ka­mi roślin­ny­mi, kom­po­stem, kurzeń­cem od wła­snych kur. Nie wszyst­ko uda­je się jak nale­ży, ale nawet nie­po­wo­dze­nia dają nam doświadczenie.

Na gospo­dar­stwie w Rusi­no­wie w sezonie’18 pla­no­wa­ne są trzy­dnio­we Warsz­ta­ty pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go. Ter­min tego­rocz­ny, wrze­śnio­wy został odwo­ła­ny. Poni­żej warun­ki miejscowe :) 

NOCLEGKUCHNIA: Z miej­scem pod namio­ty nie będzie pro­ble­mu. W cha­cie też da się spać, choć warun­ki na tę chwi­lę pozo­sta­wia­ją jesz­cze spo­ro do życze­nia. Są też opcje wynaj­mu noc­le­gu na „full wypas” lub agro­tu­ry­sty­ki we wsi. Dosłow­nie rzut bere­tem jest świe­tli­ca wiej­ska, gdzie moż­na będzie prze­pro­wa­dzić wykłady..
 Jeśli cho­dzi o warun­ki w cha­cie to jest tam kuch­nia na drew­no, pro­wi­zo­rycz­na łazien­ka (wc, wan­na z prysz­ni­cem, boj­ler z cie­pła wodą-grza­nie z kuch­ni), dwa spo­re poko­je z pie­ca­mi kaflo­wy­mi, jeden mały.
 Pla­nu­je­my remont z wyko­rzy­sta­niem metod natu­ral­nych (tyn­ki gli­nia­ne w kuch­ni i łazien­ce-jako prio­ry­tet), ale nie potra­fię powie­dzieć, w jakim cza­sie uda nam się z tym upo­rać.  gospo­dy­ni Alek­san­dra Kruszewska

JEDZENIE: Z żywie­niem pod­czas warsz­ta­tów nie będzie pro­ble­mu tak jak z miej­scem pod namio­ty :) bo upra­wia­my spo­ro wła­snych warzyw, mamy swo­je kury dla jaj, pie­cze­my chle­by.

WAŻNE: Śnia­da­nia we wła­snym zakre­sie, zale­ca­my zaopa­trze­nie w suchy pro­wiant na śnia­da­nia (płat­ki, muesli, itp.) ma to na celu odcią­że­nie osób odpo­wie­dzial­nych za wyży­wie­nie jest rów­nież ele­men­tem zdro­wej die­ty i zasad odży­wia­nia, o czym będzie na warsz­ta­tach (patrz: pro­gram :)

WAŻNE2: Dopła­ty do osób towa­rzy­szą­cych nie bio­rą­cych udzia­łu w warsz­ta­tach (zasa­dy opłat i finan­so­wa­nia)

PROGRAM: jak w pre­zen­ta­cji na stro­nie głów­nej warsztatów..

HARMONOGRAM DZIENNYNOCNY – patrz pod lin­kiem :)

WIECEJ INFOWarsz­ta­tach pro­jek­to­wa­nia per­ma­kul­tu­ro­we­go pod lin­kiem gdzie rów­nież moż­na się zapi­sać.

LISTA UCZESTNICZEK/ÓW: w Rusi­no­wie jak wszę­dzie zakła­da­my gru­pę 12 oso­bo­wą, by moż­na było wspól­nie wygod­nie pra­co­wać. Dla­te­go oso­by chcą­ce zapew­nić sobie miej­sce, pro­szo­ne są o potwier­dze­nie rezer­wa­cji przez wpła­tę zalicz­ki - podyk­to­wa­ne jest to logi­sty­ką wyda­rze­nia i ogra­ni­czo­ną ilo­ścią miejsc.
 (zasa­dy opłat i finan­so­wa­nia)
 Poni­żej lista osób, któ­re potwier­dzi­ły swój udział (Żół­te Pod­kre­śle­nie ozna­cza potwierdzenie :)

    1. Ola Zajączkowska
    2. Anna Kor­das Fb
    3. Paweł Skiba
    4. Tatia­na Popławska 

↓ Mapa oko­lic z pinez­ką w Rusi­no­wie koło Świdwina :)↓ link na wyda­rze­nie Fb, któ­re moż­na trak­to­wać jak Fb gru­pę warsz­ta­tów :) mogą poja­wiać się tam uak­tu­al­nie­nia i posty..


Leave a Reply