Rusinowo

Sadzi­my pomi­dor­ki. Do doł­ków wrzu­ci­li­śmy tro­chę liści żywo­ko­stu, któ­ry na wła­sne potrze­by mamy posa­dzo­ny w bli­skiej oko­li­cy… Mło­dy­mi liść­mi czę­stu­je­my też kury. A z korze­nia robi­my nalew­ki do nacie­ra­nia bolą­cych kości…

Leave a Reply