spirala ziołowa

kamien­na w Osa­dzie w Marcinowie

Spi­ra­la zio­ło­wa to cie­ka­we zało­że­nie ogro­do­we wpro­wa­dzo­ne bodaj­że przez Bil­la Mol­li­so­na, stąd uwa­ża się spi­ra­lę zio­ło­wą za typo­wo per­ma­kul­tu­ro­wy przy­kład – spi­ra­la zio­ło­wa łączy ze sobą i prze­pla­ta wie­le funk­cji (pod­sta­wo­wa zasa­da pro­jek­to­wa­nia per­ma – zasa­da łącze­nia funk­cji). Ze wzglę­du na swo­ją wzno­szą­cą się bry­łę spryt­nie róż­ni­cu­je mikro­kli­mat dając moż­li­wość obsa­dze­nia rośli­na­mi pre­fe­ru­ją­cy­mi odmien­ne sie­dli­ska. A to dokład­nie jest nam potrzeb­ne jeśli obok sie­bie chce­my zgro­madź róż­ne zio­ła – czę­sto rośli­ny z róż­nych śro­do­wisk. Na szczy­cie gdzie sucho i cie­pło sadzi­my na przy­kład roz­ma­ryn, a w ole i od zacie­nio­nej stro­ny, naj­le­piej koło sadzaw­ki sadzi­my np. miętę..

Na zdję­ciu pięk­na spi­ra­la z lokal­nych gła­zów i kamie­ni jaką w tym roku zro­bi­li­śmy na gospo­dar­stwie w Mar­ci­no­wie wspól­ny­mi siła­mi Gro­ma­dy z Osady.

Leave a Reply