spirala ziołowa

w Ogro­dzie Gai

Gra­fi­ka z „Ogro­du Gai” przed­sta­wia­ją­ca spi­ra­lę zio­ło­wą (rzut z góry), poni­żej frag­ment jej poświę­co­ny z tego wła­śnie podręcznika:

Połą­cze­nie wzo­ru spi­ra­li i pod­nie­sio­nej grząd­ki daje trój­wy­mia­ro­wą heli­sę, dzię­ki któ­rej oszczę­dza­my prze­strzeń (powierzch­nia stoż­ka jest więk­sza niż jego pod­sta­wa) i wysi­łek – na nie­wiel­kiej prze­strze­ni ogro­du zaraz obok kuchen­ne­go wej­ścia do domu zgro­ma­dzo­ne mamy wszyst­kie potrzeb­na zio­ła – nie musi­my dale­ko cho­dzić, a dzię­ki jej pod­wyż­sze­niu nie musi­my się nawet schy­lać! Wznie­sie­nie spi­ra­li spra­wia że grząd­ka posia­da zbo­cza we wszyst­kich kie­run­kach. Nasło­necz­nio­ny połu­dnio­wy stok będzie goręt­szy niż pół­noc­ny. Stok po wschod­niej stro­nie, na któ­ry słoń­ce pada rano będzie suchy wcze­śniej niż ten od zacho­du. Zie­mia u pod­nó­ża będzie wil­got­niej­sza niż na szczy­cie. Wła­śnie stwo­rzy­li­śmy ogród zio­ło­wy o róż­nych mikro­kli­ma­tach, zasadź­my więc rośli­ny tak jak lubią, każ­dą we wła­ści­wym dla niej miej­scu. Gatun­ki, któ­re świet­nie rosną w gorą­cym suchym kli­ma­cie, takie jak ore­ga­no, roz­ma­ryn i tymia­nek znaj­dą się na nasło­necz­nio­nej połu­dnio­wej stro­nie bli­sko szczy­tu. Pie­trusz­ka i szczy­pio­rek, któ­re wolą chłod­niej­szy, wil­got­niej­szy kli­mat, zamiesz­ka­ją po pół­noc­nej stro­nie. Kolen­dra, któ­ra wystrze­li­ła­by w górę od nad­mia­ru słoń­ca, może sobie rosnąć na wscho­dzie, chro­nio­na przez popo­łu­dnio­wym upa­łem. Inne zio­ła mogą rów­nież zna­leźć dogod­ne dla sie­bie miejsce.

Rośli­ny wymie­nio­ne tyl­ko przy­kła­dy. Wybierz­my te zio­ła, któ­rych sami uży­wa­my, bo prze­cież nie każ­dy potrze­bu­je kolen­dry. Nie muszą to też być tyl­ko zio­ła, może­my swo­bod­nie posiać tam sała­tę i inne warzy­wa liścia­ste, tru­skaw­ki, kwia­ty, czy jaką­kol­wiek inną małą rośli­nę, z któ­rej czę­sto korzystamy.

Roz­waż­my umiesz­cze­nie nie­wiel­kie­go zbior­ni­ka lub małe­go oczka wod­ne­go (o śred­ni­cy od 30- 90 cm) u pod­nó­ża spi­ra­li. Mogą tam rosnąć rze­żu­cha, „wod­ne kasz­ta­ny” (poni­kło słod­kie) i inne jadal­ne rośli­ny wodne. 

Jeśli zbu­du­je­my ją z ład­nych kamie­ni, spi­ra­la zio­ło­wa może być przy­cią­ga­ją­cą wzrok ozdo­bą każ­de­go ogrodu.”

Toby Hemen­way Ogród Gai.
_______________
Wszyst­ko o spo­łecz­no­ścio­wym pro­jek­cie wyda­nia pod­ręcz­ni­ka Ogród Gai.

Leave a Reply