spirala ziołowa

spi­ra­le w Naturze

Kil­ka z wie­lu wystę­pu­ją­cych w przy­ro­dzie spi­ra­li – gra­fi­ka z książ­ki i kolej­ny fragment:

Zasta­nów­my się nad korzy­ścia­mi jakie przy­no­si spi­ra­la zio­ło­wa. Ten powta­rza­ją­cy się w natu­rze wzo­rzec skrę­ca linię pro­stą w spi­ra­lę, a następ­nie jej dwu­wy­mia­ro­wy kształt nakła­da na trój­wy­mia­ro­wą bry­łę – gór­kę usy­pa­ną z zie­mi. Ta kom­bi­na­cja rodzi całe mnó­stwo korzy­ści zwa­nych efek­ta­mi syner­gii – są to dodat­ko­we bonu­sy pły­ną­ce ze współ­dzia­ła­nia, któ­rych żad­na ze tych dwu form nie osią­gnę­ła­by samo­dziel­nie. For­my te: spi­ra­li i wznie­sie­nia wcho­dzą tak­że w inte­rak­cję ze śro­do­wi­skiem, ze świa­tłem i cie­niem, pora­mi dnia itd., z ludź­mi, któ­rym oszczę­dza­ją wysił­ku i prze­strze­ni, zachę­ca­jąc do korzy­sta­nia, wabiąc atrak­cyj­nym wyglą­dem na wie­le spo­so­bów, tak róż­nych od pro­sto­kąt­nej grząd­ki. Mądre wyko­rzy­sta­nie natu­ral­nych kształ­tów przy pro­jek­to­wa­niu ogro­du czę­sto owo­cu­je nie­sa­mo­wi­ty­mi efektami.
Przy­ro­da peł­na jest takich wła­śnie kształ­tów. Spi­ra­la i pokrew­na jej heli­sa (spi­ra­la roz­cią­gnię­ta w trzy wymia­ry, tak jak otwie­racz do wina lub wła­śnie spi­ra­la zio­ło­wa) wystę­pu­ją w niej wyjąt­ko­wo czę­sto. Sko­rup­ki śli­ma­ków, wzór, któ­ry two­rzą nasio­na na tar­czy sło­necz­ni­ka, poro­że bara­nów, hura­ga­ny, galak­ty­ki – wszyst­kie two­rzą spi­ra­lę. Wzór jaki two­rzą liście lub gałę­zie roz­ra­sta­ją­ce się z szy­puł­ki lub pnia to czę­sto roz­wi­ja­ją­ca się heli­sa, bo takie roz­miesz­cze­nie ogra­ni­cza zasięg cie­nia rzu­ca­ne­go przez każ­dy kolej­ny liść na poprzed­ni. Spi­ra­le czę­sto są wyni­kiem pro­ce­su wzro­stu lub zwięk­sza­nia zasię­gu.” Toby Hemenway
____________
(na temat spi­ra­li w przy­ro­dzie szu­kaj Ciąg Fibo­nac­cie­go – przyp. red.)

Wszyst­ko o spo­łecz­no­ścio­wym pro­jek­cie wyda­nia pod­ręcz­ni­ka Ogród Gai.

Leave a Reply