spirala ziołowa

razem z KeyHole

Ta sama spi­ra­la pół roku póź­niej pięk­nie i bio­róż­no­rod­nie obro­śnię­ta, z sadzaw­ką, ryb­ka­mi :) oto­czo­na powsta­ją­cą kolej­ną grząd­ką na dziur­ki od klucza..
_______________
Wszyst­ko o spo­łecz­no­ścio­wym pro­jek­cie wyda­nia pod­ręcz­ni­ka Ogród Gai.

Leave a Reply