spirala ziołowa

w pro­jek­cie

Frag­ment pro­jek­tu nary­so­wa­ne­go pod­czas Warsz­ta­tów Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go w Rebel Gar­den w Brze­zin­kach.. Spi­ra­la zio­ło­wa może sta­no­wić zarze­wie ogro­du (na rysun­ku zapro­jek­to­wa­na spi­ra­la aż pro­mie­niu­je) :) Przy­do­mo­wa loka­li­za­cja oraz ład­na, roz­wi­ja­ją­ca się for­ma może mieć prze­dłu­że­nie w kolej­nych stre­fach ogrodu.
________
Warsz­ta­ty Pro­jek­to­wa­nia Per­ma­kul­tu­ro­we­go w Rebel Gar­den

Leave a Reply