Warsztaty Projektowania Perma w Stańkowej

wyzna­czy­li­śmy pozio­my pro­fil tere­nu, moż­na by wzdłuż zbu­do­wać reten­cyj­ny wał kon­tu­ro­wy a nad nim wygod­ną drogę

Leave a Reply