Superwydajny piec opalany drzewem Możesz sam go zbudować

Roc­ket mass heaters
Nowa popra­wio­na wersja
Roc­ket sto­ves to heat cob buildings
Ian­to Ewans
Leslie Jackson
tłu­ma­cze­nie Jaro­sław Dubiel
……………………………………………………………………………………………
O czym jest ta książka
Ta mała książ­ka jest o rewo­lu­cyj­nym pomy­śle , któ­ry w pie­cach opa­la­nych drze­wem zapew­nia pra­wie kom­plet­nie czy­ste spa­la­nie i bar­dzo wyso­ką wydaj­ność cieplną.
Pie­ce Roc­ket są wciąż w fazie eks­pe­ry­men­tal­nej i w roku 2006 dzia­ła­ło ich zale­d­wie kil­ka­set ale więk­szość z nich dzia­ła­ła bar­dzo dobrze, a nie­któ­re z nich już wte­dy liczy­ły sobie ponad 10 lat.. Pozwa­la­ły zaosz­czę­dzić dużo pali­wa i kom­plet­nie zmie­ni­ły nasze myśle­nie o ogrze­wa­niu domu ‚spa­la­niu drze­wa i koniecz­no­ści węgla, ropy ‚ener­gii wod­nej czy jądro­wej dla nasze­go komfortu
RMS mogą być kon­stru­owa­ne tech­ni­ką domo­wa nawet przez amatorów
Pasu­ją zna­ko­mi­cie zarów­no do budow­nic­twa z gli­ny posia­da­ją­ce­go mury ‚pod­ło­gi i meble będą­ce zna­ko­mi­tą masą ter­mal­ną jak i do budow­nic­twa tra­dy­cyj­ne­go a nawet do kon­te­ne­ra czy jurty.
Ter­min piec rakie­to­wy /Rocket Stove/ uży­wa­ny jest od ponad 20 lat na ozna­cze­nie całej gru­py urzą­dzeń spa­la­ją­cych bio­ma­sę uży­wa­nych do goto­wa­nia i ogrzewania .
Poza kon­struk­cją, szcze­gó­ło­wo opi­sa­ne w tej książ­ce zasa­dy rakie­to­we­go spa­la­nia maja sze­ro­kie zastosowanie.
Lar­ry Jacobs i ja skon­stru­owa­li­śmy wła­sną wer­sje uży­wa­jąc tyl­ko meta­lo­wej becz­ki i dwóch rur komi­no­wych .Kon­struk­cja ta nazwa­na póż­niej zosta­ła „rakie­tą kie­szon­ko­wa” /Rocket Pocket/
/patrz Detro­itus : The Pocket Rocket/ Pod koniec lat 80-tych poma­ga­łem skon­stru­ować piec kuchen­ny z lek­kie­go beto­nu dla miast w Guatemali.
Czę­sto kon­stru­owa­no prze­no­śne pie­ce uży­wa­jąc małych puszek i pro­stej izolacji.
Budo­wa­no eks­pe­ry­men­tal­ne pie­ce kuchen­ne i urzą­dze­nia grzew­cze do wody.
Być może naj­bar­dziej zna­czą­cy jest RMS uży­wa­ny do ogrze­wa­nia miesz­kań w Ame­ry­ce Pół­noc­nej i Pół­noc­nej Euro­pie. Daje on real­na szan­se na zwięk­sze­nie kom­for­tu , zmniej­sze­nie ilo­ści zuży­te­go pali­wa, a tak­że zmniej­sze­nie wyda­la­ne­go CO2 będą­ce­go gazem cieplarnianym.

Leave a Reply