bioróżnorodność

Zachowywanie odmian Warsztaty techniki szczepienia drzew, zachowywania starych odmian i podtrzymywania bioróżnorodności w ogrodzie


Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia odmian sta­rych 2022
(szcze­pie­nia drzew), (pod­trzy­my­wa­nia bioróżnorodności)


Sezon wio­sna 2021
Z powo­du trwa­ją­cej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian w sezo­nie 2021 nie będą orga­ni­zo­wa­ne.


Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian 2020
(szcze­pie­nia drzew), (pod­trzy­my­wa­nia bioróżnorodności)


Warsz­ta­ty zacho­wy­wa­nia sta­rych odmian 2019
2 mar­ca – 8 kwietnia
13 warsz­ta­tów, 12 gospo­darstw, 250 uczestniczek/uczestników


Kulki nasienne Warsztaty lepienia z gliny i nasion

Kul­ki nasien­ne to sta­ro­żyt­na meto­da zasie­wu – nie­in­wa­zyj­nej upra­wy – przy­po­mnia­na świa­tu przez mistrza Masa­no­bu :) Naj­le­piej spraw­dza się w pod­no­sze­niu bio­róż­no­rod­no­ści, a tak­że w zazie­le­nia­niu pustyń, moż­na jej spró­bo­wać wszę­dzie, rów­nież w mie­ście, patrz: gueril­la gar­de­ning czy­li ogrod­ni­cza par­ty­zant­ka.

Lepie­nie z gli­ny i nasion (to nie muszą być kul­ki :) nada­je się rów­nież na „ogro­do­we” zimo­we zaję­cia prak­tycz­ne, gdy zie­mia sku­ta mro­zem, a w ogrza­nej pra­cow­ni przy sto­le lepiąc kul­ki na wio­snę moż­na pobyć razem i poroz­ma­wiać na tema­ty oko­ło warsz­ta­to­we: bio­róż­no­rod­ność, eko­lo­gia, nasio­na więc rośli­ny i zdro­wa żyw­ność na przy­kład, przy oka­zji popra­wia­jąc sobie nastrój, bo jak dowie­dli ame­ry­kań­scy naukow­cy „drob­no­ustro­je żyją­ce w zdro­wej gle­bie wytwa­rza­ją sub­stan­cje, któ­re wchła­nia­ne przez skó­rę dło­ni popra­wia­ją nam nastrój i dzia­ła­ją anty­de­pre­syj­nie :) dla­te­go lepie­nie jest świet­ną pro­po­zy­cją w kate­go­rii: hor­ti­ter­pia, lepie­nie bez rękawiczek! 

Skład kulek waha się w zależ­no­ści od ingre­dien­cji, zazwy­czaj zaczy­na­my w pro­por­cjach 5÷3÷1: gli­na w prosz­ku, prze­sia­ny kom­post i nasio­na.. Ile cze­go dokład­nie jak w dobrej kuch­ni i murar­stwie, naj­le­piej usta­la się na żywo i na oko :)
Spra­wę omó­wi­my szcze­gó­ło­wo na warsztatach.


PRAKTYKA LEPIENIA KULEKPOSTACH FB :) ↓


Czy­taj dalej