źródła energii

Superwydajny piec opalany drzewem Możesz sam go zbudować

Roc­ket mass heaters
Nowa popra­wio­na wersja
Roc­ket sto­ves to heat cob buildings
Ian­to Ewans
Leslie Jackson
tłu­ma­cze­nie Jaro­sław Dubiel
……………………………………………………………………………………………
O czym jest ta książka
Ta mała książ­ka jest o rewo­lu­cyj­nym pomy­śle , któ­ry w pie­cach opa­la­nych drze­wem zapew­nia pra­wie kom­plet­nie czy­ste spa­la­nie i bar­dzo wyso­ką wydaj­ność cieplną.
Pie­ce Roc­ket są wciąż w fazie eks­pe­ry­men­tal­nej i w roku 2006 dzia­ła­ło ich zale­d­wie kil­ka­set ale więk­szość z nich dzia­ła­ła bar­dzo dobrze, a nie­któ­re z nich już wte­dy liczy­ły sobie ponad 10 lat.. Pozwa­la­ły zaosz­czę­dzić dużo pali­wa i kom­plet­nie zmie­ni­ły nasze myśle­nie o ogrze­wa­niu domu ‚spa­la­niu drze­wa i koniecz­no­ści węgla, ropy ‚ener­gii wod­nej czy jądro­wej dla nasze­go komfortu
RMS mogą być kon­stru­owa­ne tech­ni­ką domo­wa nawet przez amatorów
Pasu­ją zna­ko­mi­cie zarów­no do budow­nic­twa z gli­ny posia­da­ją­ce­go mury ‚pod­ło­gi i meble będą­ce zna­ko­mi­tą masą ter­mal­ną jak i do budow­nic­twa tra­dy­cyj­ne­go a nawet do kon­te­ne­ra czy jurty.
Ter­min piec rakie­to­wy /Rocket Stove/ uży­wa­ny jest od ponad 20 lat na ozna­cze­nie całej gru­py urzą­dzeń spa­la­ją­cych bio­ma­sę uży­wa­nych do goto­wa­nia i ogrze­wa­nia . Czy­taj dalej

Inhabit A Permaculture Perspective

Ele­ganc­ko zre­ali­zo­wa­ny film pro­pa­gan­do­wy (w dobrym sen­sie sło­wa). Film moż­na obej­rzeć w cało­ści z pol­ski­mi napi­sa­mi. Został prze­tłu­ma­czo­ny w ramach pro­jek­tu Dla Kli­ma­tu Pol­skiej Ziel­nej Sie­ci. Poni­żej trailer

obsa­da: http://inhabitfilm.com/cast/