hortiterapia

Kulki nasienne Warsztaty lepienia z gliny i nasion

Kul­ki nasien­ne to sta­ro­żyt­na meto­da zasie­wu – nie­in­wa­zyj­nej upra­wy – przy­po­mnia­na świa­tu przez mistrza Masa­no­bu :) Naj­le­piej spraw­dza się w pod­no­sze­niu bio­róż­no­rod­no­ści, a tak­że w zazie­le­nia­niu pustyń, moż­na jej spró­bo­wać wszę­dzie, rów­nież w mie­ście, patrz: gueril­la gar­de­ning czy­li ogrod­ni­cza par­ty­zant­ka.

Lepie­nie z gli­ny i nasion (to nie muszą być kul­ki :) nada­je się rów­nież na „ogro­do­we“ zimo­we zaję­cia prak­tycz­ne, gdy zie­mia sku­ta mro­zem, a w ogrza­nej pra­cow­ni przy sto­le lepiąc kul­ki na wio­snę moż­na pobyć razem i poroz­ma­wiać na tema­ty oko­ło warsz­ta­to­we: bio­róż­no­rod­ność, eko­lo­gia, nasio­na więc rośli­ny i zdro­wa żyw­ność na przy­kład, przy oka­zji popra­wia­jąc sobie nastrój, bo jak dowie­dli ame­ry­kań­scy naukow­cy „drob­no­ustro­je żyją­ce w zdro­wej gle­bie wytwa­rza­ją sub­stan­cje, któ­re wchła­nia­ne przez skó­rę dło­ni popra­wia­ją nam nastrój i dzia­ła­ją anty­de­pre­syj­nie :) dla­te­go lepie­nie jest świet­ną pro­po­zy­cją w kate­go­rii: hor­ti­ter­pia, lepie­nie bez ręka­wi­czek!

Skład kulek waha się w zależ­no­ści od ingre­dien­cji, zazwy­czaj zaczy­na­my w pro­por­cjach 5÷3÷1: gli­na w prosz­ku, prze­sia­ny kom­post i nasio­na.. Ile cze­go dokład­nie jak w dobrej kuch­ni i murar­stwie, naj­le­piej usta­la się na żywo i na oko :)
Spra­wę omó­wi­my szcze­gó­ło­wo na warsz­ta­tach.


PRAKTYKA LEPIENIA KULEKPOSTACH FB :) ↓


Czy­taj dalej

ROŚLINY JUNGA

Inte­re­so­wa­ły mnie rów­nież rośli­ny. Cią­gnę­ło mnie do nich z powo­du, jakie­go nie potra­fi­łem zro­zu­mieć, towa­rzy­szy­ło temu sil­ne poczu­cie, że roślin nie powin­no się wyry­wać i suszyć. To żyją­ce isto­ty, któ­re mają zna­cze­nie dopó­ki rosną i kwit­ną – ukry­te tajem­ni­cze zna­cze­nie, Boską myśl. Nale­ży im się podziw i filo­zo­ficz­na kon­tem­pla­cja.“

Carl Gustav Jung „Memo­ries, Dre­ams, Reflec­tions“