Joanna Bilska

Joanna Bilska

Jestem ogrod­ni­kiem z pasji, od kil­ku lat upra­wiam ogró­dek dział­ko­wy w Siech­ni­cach pod Wro­cła­wiem. Z wykształ­ce­nia dzien­ni­kar­ka, wyko­ny­wa­ny na co dzień zawód to kie­row­nik pro­jek­tu w dużej fir­mie. Zafa­scy­no­wa­na ideą per­ma­kul­tu­ry, od jesie­ni 2015 sta­ram się sto­so­wać jej zało­że­nia na swo­jej dział­ce. Zaczę­łam od nie prze­ko­py­wa­nia i ściół­ko­wa­nia, jed­no­cze­śnie zgłę­bia­jąc teo­rię – czy­ta­jąc publi­ka­cje, blo­gi, oglą­da­jąc zapi­sy spo­tkań i fil­my, spo­ty­ka­jąc się z ludź­mi o podob­nych zain­te­re­so­wa­niach i zwią­za­nych ze śro­do­wi­skiem per­ma­kul­tu­ry. Eks­pe­ry­men­tu­ję z róż­ny­mi spo­so­ba­mi poma­ga­nia zie­mi w odzy­ska­niu jej natu­ral­ne­go, zdro­we­go sta­nu, z wyko­rzy­sta­niem w ogro­dzie róż­nych roślin i natu­ral­nych mate­ria­łów, jed­no­cze­śnie z fascy­na­cją obser­wu­jąc swo­bod­ne wędrów­ki roślin po pra­wie 300-metro­wym kawał­ku zie­mi, któ­ry w tym momen­cie nazy­wam moim ogro­dem. Swo­je doświad­cze­nia opi­su­ję na blo­gu Ogrod­ni­cza Obse­sja, a począw­szy od sezo­nu 2016 poka­zu­ję też na powią­za­nym kana­le YouTube.

Ogrodnicza Obsesja permakulturowy ogródek działkowy

Ogró­dek dział­ko­wy o powierzch­ni nie­ca­łych 300 mkw w Siech­ni­cach pod Wro­cła­wiem, któ­ry upra­wiam od kil­ku lat, a od jesie­ni 2015 sta­ram się sto­so­wać zało­że­nia per­ma­kul­tu­ry i powo­li prze­obra­żać ogród według jej zasad. Swo­je doświad­cze­nie opi­su­ję na blo­gu OgrodniczaObsesja.blogspot.com i powią­za­nym kana­le YouTube.
Czy­taj dalej